Educational Sciences 1, Didactics, 5 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5 hp

974G01

The course is disused.

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Hansén, S-E. & Forsman, L. (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kap 1-2, 6, 8, 9, 12, 13. (115 sidor) Kroksmark, T. (2013). Invitation till skolan och läraryrket. Ingår i Tomas Kroksmark (2013). De stora frågorna om skolan. Lund: Studentlitteratur. Tillhandahålles av institutionen. Delas ut vid seminarium 1. (12 sidor) Lindström, G., & Pennlert, L_Å (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik. Umeå: Fundo Förlag. (70 sidor) Linde, G. (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur. Kap. 1-4, 6-7. (128 sidor) Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B. & Strand H. (2015) Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber. Elektroniska källor Kroksmark, T. (2011). Lärandets stretchadhet – lärandets digitala mysterium i En-till-En-miljöer i skolan. Didaktisk tidskrift, 20 (1) s. 1-22. Hämtad 2016-03-21, från http://tomaskroksmark.se/Stretschadhetmars2011B.pdf SOU 2007:28, Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan, bilaga 6: Läroplaner ochkursplaner i Sverige under 1900-talet – en sammanfattning. Hämtad 2016-03-19, från http://www.regeringen.se/contentassets/a29bb9d33a6446a8af0de445cfbe74c0/tydliga-mal-och-kunskapskrav-i-grundskolan---forslag-till-nytt-mal--och-uppfoljningssystem-hela-dokumentet-sou-200728 (20 s) För grundskolan Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575. Kap 1 och 2. För gymnasieskolan Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705. Kap 1 och 2. Kompendium I (A1221) Burman, A. (2014). Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsideal och bildningsideal under 2500 år. Lund: Studentlitteratur. (Om Comenius och Rousseau, 9 s) Comenius, J. A. (1989). Didactica Magna. Göteborg: Daidalos. (12 s) Dewey, J (2008). Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur och Kultur. (11 s) Herbart, J. F. (1993). Konturer till föreläsningar i pedagogik. Stockholm: Ordmånen bokförlag. (14 s) Håkansson, J., & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur & Kultur. Del av kap 7. (12 s). Key, E. (1976). Barnets århundrade. Lund: Aldus. (12 s) Kroksmark, T. (2003). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. (Om Key och Dewey, 15 s) Lindberg, L. (1994). Akademiska studier och akademisk undervisning – kännetecknande drag. I S. Franke-Wikberg, L. Lindberg, B. Lundgren, B. Mårtensson, B. Sundin, T. Sundström & S. Sörlin (Red.), Vetandets vägar. Lund: Studentlitteratur. (11 s) Lundgren, U. P. (2014). Läroplansteori och didaktik. I U. P. Lundgren, R. Säljö, C. Liberg (Red.), Lärande skola bildning. Grundbok för lärare. (s. 140-223). Stockholm: Natur & Kultur. (Om Herbart, 6 s) Rousseau, J. J. (1985). Emile eller om uppfostran, i Idéhistorisk läsebok, band II. Göteborg: Gidlunds. (3 s) Selander, S. (2012). Didaktik – undervisning och lärande. I U. P. Lundgren, R. Säljö, C. Liberg (Red.), Lärande skola bildning. Grundbok för lärare. 2:a uppl. Stockholm: Natur & kultur. Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. (15 s)

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.