Educational Sciences 4, History of Education, Societal role and values, 7.5 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp

974G04

The course is disused.

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Biology
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för Tema

No examination details is to be found.

Ur U.P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (red.) (2012) Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur – kan köpas på Bokakademin i Kårallen OBS! Köp 2012 års upplaga. I kapitel 4 och 17 i 2010 års upplaga hänvisas till den gamla, ej längre gällande skollagen! Kapitel 2-4, 11-14, 16-17 Ur Ekman & Pilo (2012) Skolan, demokrati och de unga medborgarna. Malmö: Liber – kan köpas på Bokakademin i Kårallen Kapitel 1, 2 (s 50-70), 3, 4 (s 90-110, 115-128, 140-153) Ur Nordenmark & Rosén (2008) Lika värde, lika villkor? Arbete mot diskriminering i förskola och skola. Stockholm: Liber – kan köpas på Bokakademin i Kårallen Inledning (s 10-15), kapitel 1-5 Ertl, Hubert & Phillips, David (2000) ”The enduring nature of the tripartite system of secondary schooling in Germany: some explanations”, British Journal of Educational Studies vol. 48(4): 391-412. – laddas ner via universitetsbibliotekets hemsida Kurskompendium kommer att finnas till försäljning på Kopieringsservice i C-huset inför kursstart. OBS! Det finns ett kompendium för studenter som läser till lärare i år 7-9 och ett kompendium för studenter som läser till lärare på gymnasiet. Se till att du får rätt kompendium. Innehåll: Skollag (SFS 2010:800) kap. 1-7, 10 (7-9), 15-17 (Gy), 24, 26. (7-9) Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklasen och fritidshemmet (2011) kap. 1-2 (Gy) Gy 11 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (2011) (7-9) Berg, Gunnar (2003) ”Skolplikt, förvaring och elevers rättssäkerhet och inflytande”, Utbildning & Demokrati 12(1):129-148. (Gy) Lundahl, Lisbeth (2008) ”Skilda framtidsvägar. Perspektiv på det tidiga 2000-talets gymnasiereform”, Utbildning & Demokrati, vol. 17(1):29-51. Colnerud, Gunnel (2002) ”Den kollegiala paradoxen”, Pedagogiska Magasinet 2002(4):24-30. Colnerud, Gunnel (2010) ”Tillåts läraryrket att bli en profession?” i Vägval i skolans historia. Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, vol.10(2):10-13. Thelander, Nina (2004) “Barnets rättigheter i skolan – omsorg eller rättvisa?” i G. Colnerud & S. Hägglund (red.) Etiska lärare – moraliska barn. Forskning kring värdefrågor i skolans praktik. Linköpings universitet. Yrkesetik i vardagen - ett fördjupningsmaterial (2006) Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund. Dahlin, Bo (2007) ”Fristående skolor och segregation. Give a dog a bad name and hang him?”, Utbildning & Demokrati 16(1):31-51. Dahlstedt, Magnus (2007) ”I val(o)frihetens spår. Segregation, differentiering och två decennier av skolformer”, Pedagogisk Forskning i Sverige, vol. 12(1):67-88. Seminarium 1: Utbildningshistoria – från folkskola till friskola (6/12 2012) För den som vill börja förbereda sig för det första seminariet är det följande litteratur som gäller Ur Lundgren, Säljö & Liberg (red.) (2012) Lärande, skola, bilding. Grundbok för lärare: Kap 2 (s 53-74) Den moderna skolan blir till Kap 3 (s 75-98) En gemensam skola Kap 4 (s 116-119) Det livslånga lärandet avsnitten om ”Ett fristående skolsystem” och Gymnasieskolan” (7-9) Berg, Gunnar (2003) ”Skolplikt, förvaring och elevers rättssäkerhet och inflytande” (problematiserar skolplikten) – i Kurskompendium Ertl, Hubert & Phillips, David (2000) ”The enduring nature of the tripartite system of secondary schooling in Germany: some explanations” (beskriver Tysklands parallella skolsystem som utgör en kontrast till den svenska gemensamma grundskolan) – ladda ner via universitetsbibliotekets hemsida. (Gy) Lundahl, Lisbeth (2008) ”Skilda framtidsvägar. Perspektiv på det tidiga 2000-talets gymnasiereform” (redogör för den politiska debatten om differentiering av elever som i Sverige främst har avsett gymnasienivå) – i Kurskompendium

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.