Educational Sciences 4, History of Education, Societal role and values, 7.5 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp

974G04

The course is disused.

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Judith Lind

Director of studies or equivalent

Cecilia Lindgren

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för Tema

No examination details is to be found.

Kurslitteratur 2013 Ur U.P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (red.) (2012) Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur – kan köpas på Bokakademin i Kårallen OBS! Köp 2012 års upplaga. I kapitel 4 och 17 i 2010 års upplaga hänvisas till den gamla, ej längre gällande skollagen! Lundgren, Ulf P. Kap. 2 Den moderna skolan blir till Lundgren, Ulf P. Kap. 3 En gemensam skola Lundgren, Ulf P. Kap 4. Det livslånga lärandet Lisa Asp-Onsjö Kap. 11 Specialpedagogik i en skola för alla Erikson, Robert Kap. 12 Den sociala selektionen till högre utbildning Wernersson, Inga Kap. 13 Genusordning förr och nu Bunar, Nihad Kap. 14 Utbildning och mångkulturalitet – i det globala samhället Forsberg, Eva Kap 16 Styrningen av den obligatoriska skolan Rapp, Stephan Kap 17 Skolans lagar och förordningar Ur Ekman & Pilo (2012) Skolan, demokrati och de unga medborgarna. Malmö: Liber – kan köpas på Bokakademin i Kårallen Kap 1 (s 7-23) Inledning Kap 2 (delar, s 28-70) I demokratins tjänst Kap 3 (s 74-87) Demokratiuppdraget som politisk socialisation Kap 4 (delar, s 90-110, 115-128, 140-153) Skolans arbete med demokrati- och medborgarskapsfrågor Ur Nordenmark & Rosén (2008) Lika värde, lika villkor? Arbete mot diskriminering i förskola och skola. Stockholm: Liber – kan köpas på Bokakademin i Kårallen (s 10-15) Inledning Kap. 1 (s 17-27) Så styrs arbetet för lika villkor Kap. 2 (s 29-39) Diskrimineringsgrunder och annan kränkande behandling Kap. 3 (s 41-53) Lägesbeskrivning och erfarenheter från förskola och skola Kap. 4 (s 55-67) (O)lika villkor – en fråga om makt och normer Kap. 5 (s 69-93) Normkritisk pedagogik för lika villkor I Kurskompendium – köpes på Kopieringsservice i C-huset: Referenslitteratur Skollag (SFS 2010:800) kap. 1-7, 10 (7-9), 15-17 (Gy), 24, 26. (7-9) Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) kap. 1-2 (Gy) Gy 11 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (2011) Seminarium 1 (7-9) Berg, Gunnar (2003) ”Skolplikt, förvaring och elevers rättssäkerhet och inflytande”, Utbildning & Demokrati 12(1):129-148. (Gy) Lundahl, Lisbeth (2008) ”Skilda framtidsvägar. Perspektiv på det tidiga 2000-talets gymnasiereform”, Utbildning & Demokrati, vol. 17(1):29-51. Seminarium 4 Colnerud, Gunnel (2010) ”Tillåts läraryrket att bli en profession?” i Vägval i skolans historia. Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, vol.10(2):10-13. Thelander, Nina (2004) “Barnets rättigheter i skolan – omsorg eller rättvisa?” i G. Colnerud & S. Hägglund (red.) Etiska lärare – moraliska barn. Forskning kring värdefrågor i skolans praktik. Linköpings universitet. Yrkesetik i vardagen - ett fördjupningsmaterial (2006) Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund. Seminarium 5 Dahlin, Bo (2007) ”Fristående skolor och segregation. Give a dog a bad name and hang him?”, Utbildning & Demokrati 16(1):31-51. Dahlstedt, Magnus (2007) ”I val(o)frihetens spår. Segregation, differentiering och två decennier av skolformer”, Pedagogisk Forskning i Sverige, vol. 12(1):67-88. Seminarium 6 Eek-Karlsson, Lotta & Elmeroth, Elisabeth (2012) ”Ett normkritiskt perspektiv” (delar, s 125-134) i Elisabeth Elmeroth (red.) Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete – i Kurskompendium. Laddas ned via universitetsbibliotekets hemsida http://www.bibl.liu.se/?l=sv (Logga in med ditt LiU-ID och lösenord.) Gå till fliken Tidskrifter och sök på tidskriftens namn och gå sedan till rätt volym och nummer. Seminarium 1 Ertl, Hubert & Phillips, David (2000) ”The enduring nature of the tripartite system of secondary schooling in Germany: some explanations”, British Journal of Educational Studies vol. 48(4): 391-412. Laddas ned via Skolverkets hemsida www.skolverket.se Seminarium 5 Skolverket (2012) Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid (s 9-22, 81-85) (laddas ner från Skolverkets hemsida)

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.