Educational Sciences 3, Knowledge Assessment, 7.5 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp

975G03

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Biology
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Ur samlingsverk för LiU:s lärarstudenter: McMillan, James (2011). Classroom assessment: Principles and practice for effective standards-based instruction. Ur A. Woolfolk m.fl., Educational psychology and classroom assessment, (s. 405-689). Boston: Pearson. Artiklar i kompendium: Fredriksson, Ulf (2011). Internationella kunskapsundersökningar. I A. Hult och A. Olofsson (red.), Utvärdering och bedömning i skolan, (s. 31-48). Stockholm: Natur & Kultur. Hofvendahl, Johan (2010). Utvecklingssamtalen – några vanligt förekommande problem. I C. Lundahl och M. Folke-Fichtelius (red.), Bedömning i och av skolan, (s. 31-46). Lund: Studentlitteratur. Jansdotter Samuelsson, Maria (2008). Betyg i relation till genus, social bakgrund och etnicitet. I M. Jansdotter Samuelsson och K. Nordgren (red.), Betyg i teori och praktik, (s. 37-46). Malmö: Gleerups. Jönsson, Anders (2010). Feedback. Ur A. Jönsson, Lärande bedömning, (s. 75-90). Malmö: Gleerups. Klapp Lekholm, Alli (2010). Lärares betygsättningspraktik. I S. Eklund (red.), Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande, (s. 21-29). Stockholm: Stiftelsen SAF. Korp, Helena (2003). Vad är det som ska bedömas? Ur H. Korp, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, (s. 85-92). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Lindström, Lars (2005). Pedagogisk bedömning. I L. Lindström och V. Lindberg (red.), Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, (s. 11-27). Stockholm: HLS Förlag. Selghed, Bengt (2006). Lärares roll vid kunskapsbedömning. Ur B. Selghed, Betygen i skolan, (s. 96-102). Stockholm: Liber. Artiklar från Internet: Green, Susan; Johnson, Robert; Kim, Do-Hong & Pope, Nakia (2007). Ethics in classroom assessment practices: Issues and attitudes. Teaching and Teacher Education, 23(7), 999-1011. Mavrommatis, Yiannis (1997). Understanding assessment in the classroom. Phases of the assessement process – the assessment episode. Assessment in Education, 4(3), 381-400. Myndighetstexter för blivande gymnasielärare: Ds (2008:13). En ny betygsskala. Stockholm: Utbildningsdepartementet (s. 12-30 + 45-56). http://www.sweden.gov.se/sb/d/10002/a/97896 Lpf (1994). Läroplan för de frivilliga skolformerna. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 Skolverket (2011a). Kunskapsbedömning i skolan: Praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2660 Skolverket (2011b). Ämnesplanens struktur. Ur Övergripande kommentarer om gymnasieskola 2011, (s. 48-62). Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.145385!Menu/article/attachment/Gymnasieskola2011_overgripande.pdf

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.