Social Relations, Classroom Management and Conflict Management, 7.5 credits

Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering, 7.5 hp

976G06

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Åsa Mårtensson

Course coordinator

Åsa Mårtensson

Director of studies or equivalent

Sofia Nyström
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 5 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla C
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Programme for Vocational Teacher Education

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
SRE1 Written presentation 7.5 credits U, G, VG

Books

Aspelin, Jonas, Persson, Sven, (2011) Om relationell pedagogik 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2011

ISBN: 9789140666796

Granström, K*, (2007) Ledarskap i klassrummet Stockholm: Myndigheten för skolutveckling
Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta, (2015) Konflikthantering i professionellt lärarskap 3., [uppdaterade och utökade] uppl. Malmö : Gleerups, 2015

ISBN: 9789140691675

Hammar Chiriac, Eva, Hempel, Anders, Forslund Frykedal, Karin, (2013) Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning 3., [vidareutvecklade och aktualiserade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082127

Hugo, Martin, (2011) Från motstånd till framgång : att motivera när ingen motivation finns 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147094059

Köpsén, Susanne, (2014) Lära till yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144091891

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Thornberg, Robert, (2013) Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare 2. uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147105434

Websites

Brottsförebyggande rådet, BRÅ (2009), Effekter av anti-mobbningsprogram: Vad säger forskningen?* https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180003644/2009_effekter_anti-mobbningsprogram.pdf
Växjö: Linneuniversitetet., Hedlin, M. (2010). Lilla genushäftet 2.0* http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:430176/FULLTEXT01.pdf

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.