Educational science: The societal role of preschool, general didactics and the task of democracy, 15 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna: Förskolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

9FVG04

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Single subject course

Examiner

Sofia Ryberg

Course coordinator

Sofia Ryberg

Director of studies or equivalent

Mats Brusman

Contact

ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
Single subject course (One-quarter-time, Day-time) Autumn 2023 202334-202423 Swedish Norrköping

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it.

If the coordinator has recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.  

An examiner may also decide that an adapted examination or alternative form of examination if the examiner assessed that special circumstances prevail, and the examiner assesses that it is possible while maintaining the objectives of the course.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Course revised 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

If special circumstances prevail, the vice-chancellor may in a special decision specify the preconditions for temporary deviations from this course syllabus, and delegate the right to take such decisions.

About teaching and examination language

The teaching language is presented in the Overview tab for each course. The examination language relates to the teaching language as follows: 

  • If teaching language is Swedish, the course as a whole or in large parts, is taught in Swedish. Please note that although teaching language is Swedish, parts of the course could be given in English. Examination language is Swedish.
  • If teaching language is Swedish/English, the course as a whole will be taught in English if students without prior knowledge of the Swedish language participate. Examination language is Swedish or English (depending on teaching language).
  • If teaching language is English, the course as a whole is taught in English. Examination language is English.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
MRE1 Examination 2 credits U, G
POR1 Examination 4 credits U, G
SME1 Examination 2 credits U, G
SRE1 Examination 5.5 credits U, G, VG
SME2 Examination 1.5 credits U, G
Litteraturlista för kursen 9FVG04 I listan markeras om boken används under vårterminen eller höstterminen. Björk-Willén, Polly, Gruber, Sabine & Puskás Tünde (red.) (2013). Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. Stockholm: Liber. (VT 2020) Colnerud, Gunnel (2017). Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber (HT 2020) Eidevald, Christian & Engdahl, Ingrid. (2018). Utbildning och undervisning i förskolan: omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling. Stockholm. Liber. (VT 2020) Elvstrand, Helene (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete. (Diss). Linköping: Linköpings universitet. Hämtas på nätet (HT 2020) Lenz Taguchi, Hillevi, Bodén, Linnéa & Ohrlander, Kajsa (red.) (2011). En rosa pedagogik: jämställdhetspolitiska utmaningar. Stockholm: Liber.(VT 2020) Lindgren, Anne-Li. & Söderlind, Ingrid (2019) Förskolans historia: Förskolepolitik, barn och barndom. Malmö: Gleerups. (VT 2020) Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars-Åke (2016). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik. Umeå: Fundo Förlag. (VT 2020) Riddersporre, Bim & Persson, Sven (red.) (2017) Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & Kultur. (VT 2020) Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. Thornberg, Robert & Johansson, Eva (red.) (2014) Värdepedagogik. Etik och demokrati i skola och förskola. Stockholm: Liber. (HT 2020) Förutom den obligatoriska litteraturen tillkommer valfri litteratur som studenten väljer utifrån ämne för fördjupningsuppgift (hemtentamen och redovisningsuppgift).

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.