Specialization Development of Basic Skills, Development of Basic Skills in Reading and Writing (1-15 cr), 15 credits

Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning, 15 hp

9GF352

The course is disused.

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Christina Aminoff

Course coordinator

Christina Aminoff

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Autumn 2018) 201834-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Autumn 2018) 201834-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Autumn 2018) 201834-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Autumn 2018) 201834-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2018) 201834-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2018) 201834-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2018) 201834-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2018) 201834-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2018) 201834-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2018) 201834-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2018) 201834-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2018) 201834-201903 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course offered for

  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Alatalo, Tarja (red.) (2016). Läsundervisningens grunder. 1. uppl. Malmö: Gleerups. Doverborg, Elisabeth & Pramling Samuelsson, Ingrid (2012). Att förstå barns tankar: kommunikationens betydelse. Stockholm: Liber AB. Espenakk, Unni, Frost, Jörgen, Klepstad Farevaag, Margaret, Grove, Hans, Horn, Erna, Löge, Inger Kristine, Gees Solheim, Ragnar & Wagner Åse Kari (2008). Tras. Tidig registrering av språkutveckling. En handbok om språkutveckling hos barn. Herning: Special-pedagogisk Förlag. Studenter som har vfu-plats inriktad mot förskola behöver dessutom tillhörande Tras-schema (med åldersnivå) Hagtvet, Bente Eriksen (2004). Språkstimulering. Del 1: Tal och skrift i förskoleåldern. Stockholm: Natur och Kultur. Hammar Chiriac, Eva & Einarsson, Charlotta & (2013). Gruppobservationer. Teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Lundberg, Ingvar (2008). God Skrivutveckling. Kartläggning och undervisning. Stockholm: Natur och Kultur. Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2005). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och Kultur. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet. Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010. (2010). Stockholm: Utbildningsdepartementet. Svensson, Ann-Katrin (2009). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur. Taube, Karin (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. Taube, Karin (2011). Barns tidiga skrivande. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag. Westlund, Barbro (2012). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Stockholm: Natur och Kultur. Texter på internet Kursplaner i svenska (http://www.skolverket.se/) Flerspråkighet i förskolan – ett referens och metodmaterial http://www.skolverket.se/sb/d/2209/a/14202 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf Hyltenstam, Kenneth (2007). Modersmål och svenska som andraspråk. I Liberg, Caroline, Hyltenstam, Kenneth, Myrberg, Mats, Frykholm, Clas-Uno, Hjort, Madeleine, Nordström, Gert Z, Wiklund, Ulla & Persson, Magnus (Red.). Att läsa och skriva : forskning och beprövad erfarenhet (s. 45-71) [reviderad upplaga]. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. http://www.skolverket.se/sb/d/150 Myrberg, Mats (2007). Läs- och skrivsvårigheter. I Liberg, Caroline, Hyltenstam, Kenneth, Myrberg, Mats, Frykholm, Clas-Uno, Hjort, Madeleine, Nordström, Gert Z, Wiklund, Ulla & Persson, Magnus (Red.). Att läsa och skriva : forskning och beprövad erfarenhet (s. 73-99) [reviderad upplaga]. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. http://www.skolverket.se/sb/d/150 Ytterligare litteratur/artiklar kan tillkomma.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.