Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning, 15 hp

Specialization Development of Basic Skills, Development of Basic Skills in Reading and Writing (1-15 cr), 15 credits

9GF352

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Aminoff

Kursansvarig

Christina Aminoff

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt genomgångna kurser inom Allmänt utbildningsområde motsvarande 30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för och problematisera teoretiska perspektiv på lärande och didaktiska förhållningssätt till lärande och undervisning i läsning och skrivning
- beskriva och använda för kunskapsområdet centrala begrepp
- kartlägga, analysera och bedöma barns språkutveckling och olika vägar till skriftspråklighet
- reflektera kring barns skilda förutsättningar för skriftspråkligt lärande
- kritiskt granska didaktiska modeller och undervisningsmetoder med inriktning på det tidiga skriftspråkliga lärandet
- planera, genomföra och utvärdera undervisning med fokus på det tidiga skriftspråkliga lärandet utifrån centrala styrdokument
- granska och diskutera ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

I kursen studeras förutsättningar för barns skriftspråkliga utveckling ur ett teoretiskt perspektiv i nära relation till den pedagogiska praktiken. Utgångspunkter är bland annat barns tankar och attityder till läsning och skrivning, samt det muntliga berättandet. Undervisning och lärande i grundläggande läsning och skrivning utgör centrala kunskapsområden och didaktiska modeller bearbetas. Barns och elevers utveckling av språklig medvetenhet och metakognitiva strategier uppmärksammas. Läs- och skrivlärandet relateras också till barns och elevers olika förutsättningar med utgångspunkt i genus, klass och etnicitet. Hinder i barns och elevers skriftspråkliga utveckling diskuteras och kursen ger en orientering om tal- och skriftspråkliga svårigheter. I innehållet ingår också två- och flerspråkighet i relation till tal- och skriftspråkligt lärande.

Undervisnings- och arbetsformer

Till den studerandes insats hör läsning av och reflektion över angiven litteratur. Verksamhetsförlagd utbildning och campusförlagda dagar ingår också. Distans delarna genomförs via en lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, skriftlig redovisning, opponentskap samt muntlig redovisning.

PROVKODER:
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen 8 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning 2 hp U,G
OPPO Opponentskap 1 hp U, G
MRE2 Muntlig redovisning 2 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning 2 hp U, G

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Alatalo, Tarja (red.) (2016). Läsundervisningens grunder. 1. uppl. Malmö: Gleerups. Doverborg, Elisabeth & Pramling Samuelsson, Ingrid (2012). Att förstå barns tankar: kommunikationens betydelse. Stockholm: Liber AB. Espenakk, Unni, Frost, Jörgen, Klepstad Farevaag, Margaret, Grove, Hans, Horn, Erna, Löge, Inger Kristine, Gees Solheim, Ragnar & Wagner Åse Kari (2008). Tras. Tidig registrering av språkutveckling. En handbok om språkutveckling hos barn. Herning: Special-pedagogisk Förlag. Studenter som har vfu-plats inriktad mot förskola behöver dessutom tillhörande Tras-schema (med åldersnivå) Hagtvet, Bente Eriksen (2004). Språkstimulering. Del 1: Tal och skrift i förskoleåldern. Stockholm: Natur och Kultur. Hammar Chiriac, Eva & Einarsson, Charlotta & (2013). Gruppobservationer. Teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Lundberg, Ingvar (2008). God Skrivutveckling. Kartläggning och undervisning. Stockholm: Natur och Kultur. Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2005). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och Kultur. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet. Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010. (2010). Stockholm: Utbildningsdepartementet. Svensson, Ann-Katrin (2009). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur. Taube, Karin (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. Taube, Karin (2011). Barns tidiga skrivande. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag. Westlund, Barbro (2012). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Stockholm: Natur och Kultur. Texter på internet Kursplaner i svenska (http://www.skolverket.se/) Flerspråkighet i förskolan – ett referens och metodmaterial http://www.skolverket.se/sb/d/2209/a/14202 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf Hyltenstam, Kenneth (2007). Modersmål och svenska som andraspråk. I Liberg, Caroline, Hyltenstam, Kenneth, Myrberg, Mats, Frykholm, Clas-Uno, Hjort, Madeleine, Nordström, Gert Z, Wiklund, Ulla & Persson, Magnus (Red.). Att läsa och skriva : forskning och beprövad erfarenhet (s. 45-71) [reviderad upplaga]. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. http://www.skolverket.se/sb/d/150 Myrberg, Mats (2007). Läs- och skrivsvårigheter. I Liberg, Caroline, Hyltenstam, Kenneth, Myrberg, Mats, Frykholm, Clas-Uno, Hjort, Madeleine, Nordström, Gert Z, Wiklund, Ulla & Persson, Magnus (Red.). Att läsa och skriva : forskning och beprövad erfarenhet (s. 73-99) [reviderad upplaga]. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. http://www.skolverket.se/sb/d/150 Ytterligare litteratur/artiklar kan tillkomma.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.