Knowledge and learning with a focus on didactic processes, 7.5 credits

Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer, 7.5 hp

9KP101

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GYK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Part Time Studies (Part Time Studies) 1 (Autumn 2017) 201744-201803 Swedish Linköping, Valla C
L1GRK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Part Times Studies (Part Time Studies) 1 (Autumn 2017) 201744-201803 Swedish Linköping, Valla C

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Obligatorisk kurslitteratur Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology, nr. 52:1–26. Kommer att finnas tillgänglig I Lisam. Carlgren, I., Forsberg, E. & Lindberg, V. (2009). Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. Rapport 7/2009. Stockholm: Stockholms universitetsförlag & Centrum för studier av skolans kunskapsinnehåll. Tillgänglig på Internet. Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur och kultur. Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Statens skolverk. Tillgänglig på Internet. Illeris, K. (2015). Lärande. (3:e uppl.)Lund: Studentlitteratur. Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Stockholm. Tillgänglig på Internet. SOU 1992:94 Bildning och kunskap. Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande: Skola för bildning. Skolverket, 1992. Tillgänglig på Internet. SOU 2010:99. Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan. Stockholm: Fritzes. Tillgänglig på Internet. Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Norstedts. Vygotskij, L. S. (1978). Mind in Society: the development of higher psychological processes. Cambridge, Mass.: Harvard U.P. Valbar kurslitteratur Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Doktorsavhandling). Stockholm: Ordfront. Gustavsson, B. (Red.). (2004). Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur. Hedin, A., & Svensson, L. (Red.). (2011). Nycklar till kunskap: om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning. Lund: Studentlitteratur. Lenz Taguchi, H., Bodén, L., & Ohrlander, K. (Red.). (2011). En rosa pedagogik: jämställdhet¬spedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber. Maltén, A. (2004). Hjärnan och pedagogiken – ett samspel. Lund: Studentlitteratur. Marton, F. & Säljö, R. (1976). On Qualitative Differences in Learning: I – Outcome and Process. British Journal of Educational Psychology, nr. 46: 4-11. Nylund, M., & Rosvall, P-Å. (2011). Gymnasiereformens konsekvenser för den sociala fördelningen av kunskaper i de yrkesorienterade utbildningarna. Pedagogisk Forskning i Sverige, årg 16, nr 2, s. 81–100. Nyström, A-S. (2012). Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan (Doktorsavhandling). Uppsala: Uppsala universitet. Sohlberg, P., & Sohlberg, B-M. (2013). Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod. Stockholm: Liber. Säljö, R. (2014). Den lärande människan – teoretiska traditioner. i: Lundgren, Säljö & Liberg (red.) Lärande, skola, bildning. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur. Säljö, R. (2015). Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö:

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.