Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer, 7.5 hp

Knowledge and learning with a focus on didactic processes, 7.5 credits

9KP101

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 1 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart (Halvfart) 1 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan

Lärandemål

Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- beskriva och jämföra olika teorier om kunskap och lärande
- belysa teorier om kunskap och lärande i relation till individers lärande och kunskapsutveckling
- beskriva kunskapssyn(er) och synen på lärande inom det egna ämnet i form av universitetsdisciplin, lärarutbildningsämne respektive skolämne
- uttrycka sig skriftlig enligt vedertagen praxis

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika kunskapsfilosofiska traditioner (idealism, rationalism, pragmatism). Ur ett historiskt och ett samtida perspektiv behandlas frågor om hur kunskap väljs ut för lärande. Olika teorier om lärande (behaviorism, kognitivism, konstruktivism, socialkognitivism) studeras i relation till historiska och samtida undervisningstraditioner. I kursen undersöks även hur olika ämnestraditioner utvecklar skilda kunskapssyner och syner på lärande. Likaså problematiseras synen på kunskap och lärande i relation till individers lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt arbete enskilt och i grupp. Digitalt kommunikationsverktyg används.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen samt seminarium med skriftligt underlag.

Provkod

STN3: Skriftlig tentamen: hemtentamen 6,5 hp U-VG

MRE1: Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp U-G

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Obligatorisk kurslitteratur Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology, nr. 52:1–26. Kommer att finnas tillgänglig I Lisam. Carlgren, I., Forsberg, E. & Lindberg, V. (2009). Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. Rapport 7/2009. Stockholm: Stockholms universitetsförlag & Centrum för studier av skolans kunskapsinnehåll. Tillgänglig på Internet. Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur och kultur. Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Statens skolverk. Tillgänglig på Internet. Illeris, K. (2015). Lärande. (3:e uppl.)Lund: Studentlitteratur. Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Stockholm. Tillgänglig på Internet. SOU 1992:94 Bildning och kunskap. Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande: Skola för bildning. Skolverket, 1992. Tillgänglig på Internet. SOU 2010:99. Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan. Stockholm: Fritzes. Tillgänglig på Internet. Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Norstedts. Vygotskij, L. S. (1978). Mind in Society: the development of higher psychological processes. Cambridge, Mass.: Harvard U.P. Valbar kurslitteratur Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Doktorsavhandling). Stockholm: Ordfront. Gustavsson, B. (Red.). (2004). Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur. Hedin, A., & Svensson, L. (Red.). (2011). Nycklar till kunskap: om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning. Lund: Studentlitteratur. Lenz Taguchi, H., Bodén, L., & Ohrlander, K. (Red.). (2011). En rosa pedagogik: jämställdhet¬spedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber. Maltén, A. (2004). Hjärnan och pedagogiken – ett samspel. Lund: Studentlitteratur. Marton, F. & Säljö, R. (1976). On Qualitative Differences in Learning: I – Outcome and Process. British Journal of Educational Psychology, nr. 46: 4-11. Nylund, M., & Rosvall, P-Å. (2011). Gymnasiereformens konsekvenser för den sociala fördelningen av kunskaper i de yrkesorienterade utbildningarna. Pedagogisk Forskning i Sverige, årg 16, nr 2, s. 81–100. Nyström, A-S. (2012). Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan (Doktorsavhandling). Uppsala: Uppsala universitet. Sohlberg, P., & Sohlberg, B-M. (2013). Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod. Stockholm: Liber. Säljö, R. (2014). Den lärande människan – teoretiska traditioner. i: Lundgren, Säljö & Liberg (red.) Lärande, skola, bildning. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur. Säljö, R. (2015). Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö:

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.