School in society; its purpose, organization and governance, 7.5 credits

Skolans samhällsuppdrag och organisation, 7.5 hp

9KP202

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Tobias Jansson

Course coordinator

Tobias Jansson, Ulrika Örtenberg

Director of studies or equivalent

Åsa Järnvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GY1 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Full-time Studies (Full-time Studies) 1 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla
L1GR1 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Full Time Studies (Full-time Studies) 1 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it.

If the coordinator has recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.  

An examiner may also decide that an adapted examination or alternative form of examination if the examiner assessed that special circumstances prevail, and the examiner assesses that it is possible while maintaining the objectives of the course.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Course revised 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

If special circumstances prevail, the vice-chancellor may in a special decision specify the preconditions for temporary deviations from this course syllabus, and delegate the right to take such decisions.

About teaching and examination language

The teaching language is presented in the Overview tab for each course. The examination language relates to the teaching language as follows: 

  • If teaching language is Swedish, the course as a whole or in large parts, is taught in Swedish. Please note that although teaching language is Swedish, parts of the course could be given in English. Examination language is Swedish.
  • If teaching language is Swedish/English, the course as a whole will be taught in English if students without prior knowledge of the Swedish language participate. Examination language is Swedish or English (depending on teaching language).
  • If teaching language is English, the course as a whole is taught in English. Examination language is English.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
MRE1 Written exam 1 credits U, G
POR1 Portfolio 6.5 credits U, G, VG

Books

Böhlmark, A. & Lindahl, M., (2012) Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? Rapport 2012:17 Uppsala: IFAU

https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2012/r-2012-17-har-den-vaxande-friskolesektorn-varit-bra-for-barnen-pa-kort-och-lang-sikt.pdf

Bränberg, Agneta, Holmgren, Ulf, Wester, Maria, (2020) Att undervisa för hållbar utveckling. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144137438

Colnerud, Gunnel, (2017) Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Första upplagan Stockholm : Liber

ISBN: 9789147122462

Dahlstedt, Magnus, Fejes, Andreas, (2018) Skolan, marknaden och framtiden Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur
Ekman, J., (2011) Skolan och medborgarskapandet. Skolverket.

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a659412/155396377175/pdf2596.pdf

Förenta Nationerna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf  

Imsen, Gunn, Almqvist, Inger, Johansson, Jan-Erik, (1999) Lärarens värld : introduktion till allmän didaktik. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144005881

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, (2001) Lärares yrkesetiska principer

https://lr.shop.strd.se/product/10249/0/0/666004

Linde, Göran, (2021) Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori! 4., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144156637

Lundgren U P. Säljö R. & Liberg C., (2014) Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur
Lundgren U. P. Säljö R. & Lidberg C., (2020) Lärande, skola, utbildning. Grundbok för lärare Stockholm: Natur & Kultur

ISBN: 9789127827974

Nilsson, Marco, (2019) Juridik i professionellt lärarskap : lagar och värdegrund i den svenska skolan. fjärde upplagan Malmö : Gleerups

ISBN: 9789151102399

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber

ISBN: 9789147020904

Quennerstedt, Ann, Thelander, Nina, Hägglund, Solveig, (2020) Barns och ungas rättigheter i utbildning. Andra upplagan Malmö : Gleerups

ISBN: 9789151102795, 97851102795

Vlachos, J., (2018) Trust-based evaluation in a market-oriented school system. (IFN Working Paper No. 1217, 2018). Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.

Websites

Förenta Nationerna, FN:s konvention om barnets rättigheter https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
Sveriges Radio, Demokrati i det digitala samhället http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/377249?programid=793

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.