The teaching and its social processes, 7.5 credits

Undervisningens sociala processer, 7.5 hp

9KPA05

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Course type

Programme course
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GYK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Full-time Studies (Full-time Studies) 2 (Autumn 2017) 201734-201743 Swedish Linköping C
L1GYK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Part Time Studies (Part Time Studies) 3 (Autumn 2017) 201734-201743 Swedish Linköping C
L1GRK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Full-time Studies (Full-time Studies) 2 (Autumn 2017) 201734-201743 Swedish Linköping C
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Autumn 2017) 201734-201743 Swedish Linköping E

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary
  • Foreign teacher training, ULV

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Kurslitteratur Undervisningens sociala processer 9KPA05 HT2015 Titlar angivna med * finns att läsa online. Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront. (Obs! Valbar litteratur) Aspelin, J. & Persson, S. (2011). Om relationell pedagogik. Malmö: Gleerups. Brottsförebyggande rådet, Brå (2009). Effekter av anti-mobbningsprogram: Vad säger forskningen? Stockholm: Brottsförebyggande rådet. * https://www.bra.se Gå in på BRÅs hemsida, välj fliken Publikationer, sök på Effekter av anti-mobbningsprogram, så kommer pdf-versionen upp. Ni kan också prova att googla titeln: Effekter av anti-mobbningsprogram, så får ni fram texten i pdf. En rosa pedagogik: Jämställdhets pedagogiska utmaningar (2011) H. Lenz Taguchi, L. Bodén & K. Ohrlander (Red.) Stockholm: Liber. (Obs! Valbar litteratur) Forslund Frykedal, K., Hammar Chiriac, E, & Hempel, A. (red.) (2013). Handbok för grupparbete – att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Lund: Studentlitteratur. Friberg, B. & Hakvoort, I. (2012). Konflikthantering i professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups. Granström, K. (2007). Ledarskap i klassrummet. I K. Granström (red.), Forskning om lärares ledarskap i klassrummet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. * (Ligger som pdf på Lisam) Hugo, M. (2011). Från motstånd till framgång – att motivera när ingen motivation finns. Stockholm: Liber. Nyström, A-S. (2012). Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan. Uppsala: Uppsala universitet. (Obs! Valbart alternativ) * Szklarski, A. (2007). Om konflikter och konstruktiv konflikthantering. I K. Granström (red.), Forskning om lärares ledarskap i klassrummet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. * (Ligger som pdf på Lisam) Thornberg, R. (2006/2013). Det sociala livet i skolan: Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.