Undervisningens sociala processer, 7.5 hp

The teaching and its social processes, 7.5 credits

9KPA05

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 3 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla O
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 2 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 2 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla O
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2017) 201734-201743 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Lärandemål

Efter fullbordad kurs ska deltagarna kunna
- analysera och diskutera lärares och elevers sociala samspel i skolan med socialpsykologiska begrepp
- analysera och diskutera problem och möjligheter med bruket av grupparbete som arbetsform i sitt ämne
- kritisk granska lärares ledarskap  i klassrummet i relation till  individuella processer och grupprocesser 
- analysera och diskutera konflikter och konflikthanteringsmodeller
- analysera och diskutera sätt att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling
- analysera och diskutera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten

Kursinnehåll

Kursen innehåller fyra delmoment. I det först momentet behandlas socialpsykologiska teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper om grupp, grupprocesser, grupputvecklings, socialt klimat, normer, roller, social påverkan, socialisation, identitet och interaktion är centrala i detta moment. I det andra momentet behandlas teorier och begrepp kring lärares ledarskap. I det tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering. I det fjärde momentet behandlas teorier och begrepp kring diskriminering och andra formera av kränkningar. Lagar och kunskaper om främjandet av likabehandling och förebyggande arbete diskuteras och bearbetas. Vidare behandlas jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och arbete enskilt och i grupp. Digitalt kommunikationsverktyg används.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen

Provkod
STN1 Skriftlig hemtentamen 7,5 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Kurslitteratur Undervisningens sociala processer 9KPA05 HT2015 Titlar angivna med * finns att läsa online. Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront. (Obs! Valbar litteratur) Aspelin, J. & Persson, S. (2011). Om relationell pedagogik. Malmö: Gleerups. Brottsförebyggande rådet, Brå (2009). Effekter av anti-mobbningsprogram: Vad säger forskningen? Stockholm: Brottsförebyggande rådet. * https://www.bra.se Gå in på BRÅs hemsida, välj fliken Publikationer, sök på Effekter av anti-mobbningsprogram, så kommer pdf-versionen upp. Ni kan också prova att googla titeln: Effekter av anti-mobbningsprogram, så får ni fram texten i pdf. En rosa pedagogik: Jämställdhets pedagogiska utmaningar (2011) H. Lenz Taguchi, L. Bodén & K. Ohrlander (Red.) Stockholm: Liber. (Obs! Valbar litteratur) Forslund Frykedal, K., Hammar Chiriac, E, & Hempel, A. (red.) (2013). Handbok för grupparbete – att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Lund: Studentlitteratur. Friberg, B. & Hakvoort, I. (2012). Konflikthantering i professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups. Granström, K. (2007). Ledarskap i klassrummet. I K. Granström (red.), Forskning om lärares ledarskap i klassrummet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. * (Ligger som pdf på Lisam) Hugo, M. (2011). Från motstånd till framgång – att motivera när ingen motivation finns. Stockholm: Liber. Nyström, A-S. (2012). Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan. Uppsala: Uppsala universitet. (Obs! Valbart alternativ) * Szklarski, A. (2007). Om konflikter och konstruktiv konflikthantering. I K. Granström (red.), Forskning om lärares ledarskap i klassrummet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. * (Ligger som pdf på Lisam) Thornberg, R. (2006/2013). Det sociala livet i skolan: Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.