Knowledge and Learning with a Focus on Didactic Processes, 7.5 credits

Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer, 7.5 hp

9VA101

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Robert Aman

Course coordinator

Robert Aman

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Spring 2020) 202004-202013 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Spring 2020) 202004-202013 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Spring 2020) 202004-202013 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Spring 2020) 202004-202013 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2020) 202004-202013 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2020) 202004-202013 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2020) 202004-202013 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2020) 202004-202013 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2020) 202004-202013 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2020) 202004-202013 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2020) 202004-202013 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2020) 202004-202013 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it. If the coordinator has instead recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
MRE1 Oral presentation 1 credits U, G
STN4 Written exam 3.5 credits U, G, VG
SRE1 Written exam 3 credits U, G, VG

Regulary literature

Books

(1994) Bildning och kunskap : särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) Stockholm : Statens skolverk : Liber distribution, 1994 ;

ISBN: 9188372804

(2010) Flickor, pojkar, individer : om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan : slutbetänkande Stockholm : Fritze, 2010

ISBN: 9789138235010

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/01/sou-201099/

(2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola : kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Stockholm : Skolverket, 2009

ISBN: 9789185545674

https://www.skolverket.se/getFile?file=2260

Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva, Lindberg, Viveca, (2009) Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion Stockholm : Stockholms universitets förlag, 2009

ISBN: 9789176566619

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:371489/FULLTEXT01.pdf

Dewey, John, Hartman, Sven G., Hartman, Ros Mari, (2004) Individ, skola och samhälle : utbildningsfilosofiska texter 4., [utök.] utg. / urval, inledning och kommentarer av Sven Hartman ... Stockholm : Natur och kultur, 2004

ISBN: 9127097994, 9789127097995

Gustavsson, B., (2002) Vad är kunskap? en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap Stockholm: Statens Skolverk
I A. Bron & L. Wilhelmson, (2004) Lärarprocesser i högre utbildning Stockholm: Liber

104-118 Lönnheden, C. & Olstedt, E. Med erfarenhet som utgångspunkt.

I P-E. Ellström, B. Gustavsson & S. Larsson, (1996) Livslångt lärande

9-26 Larsson, S. Vardagslärande och vuxenstudier

Jensen, Mikael, (2016) Lärande och lärandeteorier : om den intentionella människan (s. 77-88) 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144111209

Öhrn, E., (2014) Framställningar av utbildning, prestationer och kön Göteborg: Göteborgs universitet

s. 177-187 Öhrn, E. & Holm, A-S Att lyckas i skolan: Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker

Säljö, Roger, (2014) Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv 3. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144101736

Stensmo, Christer, (2007) Pedagogisk filosofi 2., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144018904

U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg, (2017) Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare

203-264 Säljö, R. Den lärande människan - teoretiska traditioner

Woolfolk, Anita, Karlberg, Martin, (2015) Pedagogisk psykologi Harlow : Pearson, 2015

ISBN: 9780273761860

Articles

Additional literature

Books

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.