School in Society; Its Purpose, Organization and Governance, 7.5 credits

Skolans samhällsuppdrag och organisation, 7.5 hp

9VA202

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Maria Terning

Course coordinator

Maria Terning

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Spring 2018) 201804-201813 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Spring 2018) 201804-201813 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Spring 2018) 201804-201813 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Spring 2018) 201804-201813 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2018) 201804-201813 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2018) 201804-201813 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2018) 201804-201813 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2018) 201804-201813 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2018) 201804-201813 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2018) 201804-201813 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2018) 201804-201813 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2018) 201804-201813 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Litteratur tillhörande ämnesdidaktiken tillkommer, se Lisam Berg, Gunnar (2003) Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1, 2 och 6. Böhlmark, Anders & Lindahl Mikael (2012) Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? Rapport 2012:17. Uppsala: IFAU. Finns att hämta på internet: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2012/r-2012-17-Har-den-vaxande-friskolesektorn-varit-bra-for-barnen-pa-kort-och-lang-sikt.pdf Colnerud, G. (2017). Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber AB. Ekman, Joakim & Pilo, Lina (2012) Skolan, demokratin och de unga medborgarna. Malmö: Liber. Erdis, Mare (2011) Juridik för pedagoger. Lund: Studentlitteratur. Forsberg, E., Roman, H. (2017). Styrningen av den obligatoriska skolan – mellan stabilitet och förändring. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 605-630). Stockholm: Natur & Kultur. Irisdotter Aldenmyr, Sara & Hartman, Sven (2009) Yrkesetik för lärare och behovet av professionsförankring. Pedagogisk forskning i Sverige, vol. 14 (3) s. 212-229. Finns att hämta på följande adress: http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7738/6793 Larsson, S. (2014). Kunskapsbehovet genom livet – om folketslärande och vuxnas utbildning. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 663-688)). Stockholm: Natur & Kultur. Tillgänglig i Lisam. Linde, Göran (2012) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur. Lundgren, U. P. (2017). Den moderna skolan blir till – ett framtidsprojekt. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 65-90). Stockholm: Natur & Kultur. Lundgren, U. P. (2017). Det livslånga lärandet – att utbilda för ett kunskapssamhälle. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 115-156). Stockholm: Natur & Kultur. Lundgren, U. P. (2017). En utbildning för alla – skolan expanderar. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 91-114). Stockholm: Natur & Kultur. Lundgren, U. P. (2017). Läroplansteori och didaktik – framväxten av två centrala områden. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 265-350). Stockholm: Natur & Kultur. Lundgren, U. P & Säljö, R. (2017). Skolans tidiga historia och utveckling – från arabisk skrivarskola till svensk folkskola. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 29-64). Stockholm: Natur & Kultur. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund (2001) Lärares yrkesetiska principer. Finns att hämta på https://www1.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webDescription/29FDEFD54E2FCF11C1257D3B0040FB0E/$file/Larares_yrkesetik_aug_2014.pdf Mogensen, Lars (Producent).(2014, 1 juni) Demokratin i det digitala samhället. Sveriges Radio, P1, Filosofiska rummet. Kan hämtas på http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/377249?programid=793 Nilsson, A. (2017). Om utbildningsekonomi – det senmoderna utbildningssystemet. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 587-604). Stockholm: Natur & Kultur. Orlenius, Kennert (2010) Värdegrunden – finns den? 2. uppl. Stockholm: Liber. Del av kapitel 4. Kommer att finnas tillgänglig i Lisam. Rapp, S. (2017). Skolans lagar och förordningar – det legala ramverket. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 631-651). Stockholm: Natur & Kultur. Säljö, R., Liberg, C. & Lundgren, U. P. (2017). Framtidens skola och utbildning – en betydande del av våra liv. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 183-202). Stockholm: Natur & Kultur. Skolverket (2015) Vad är hållbar utveckling. Finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/biologi/vad-ar-hallbar-utveckling-1.205851 SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Kan hämtas på: http://www.regeringen.se/contentassets/09ac8f7b0f9d402395ff95af1f6eb7cf/att-lara-for-hallbar-utveckling-sou-2004104. Sammanfattning s. 9-18. Lagar (samtliga att hämta finns på internet: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/) SFS 2010:800. Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet. Förordningar (samtliga finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/regelverk) SFS 2010:2039 Gymnasieförordning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SFS 2011:185 Skolförordning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SFS 2011:1108 Förordning om vuxenutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Skolverket (2017). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011: reviderad 2017. (2 uppl.) Stockholm: Skolverket. Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017. (4. uppl.) Stockholm: Skolverket. Föreskrifter (samtliga finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser) Ämnesplaner för de olika ämnena (förutom de gymnasiegemensamma) Internationella överenskommelser Förenta Nationerna (1948) FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Finns att hämta på internet: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring Förenta Nationerna (1989) FN:s konvention om barnets rättigheter, Finns att hämta på internet: http://www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_891120.pdf Webbföreläsningar Finns på Lisam: https://liuonline.sharepoint.com/portals/hub/_layouts/15/PointPublishing.aspx?app=video&p=c&chid=dc5eb904-1755-49b0-a995-20a83f2e2766&s=0&t=pfb Referenslitteratur Almgren, E. (2006). Att fostra demokrater: om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Diss. Uppsala: Uppsala universitet Böhlmark, Anders, Holmlund, Helena & Lindahl, Mikael (2015) Skolsegregation och skolval (Rapport 2015:5). Uppsala: IFAU. Finns att hämta på internet: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2015/r-2015-05-Skolsegregation-och-skolval.pdf Dahlstedt, Magnus & Olsson, Maria (2013) Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups Utbildning AB. Edmark, Karin, Frölich, Markus & Wondratschek, Verena (2012) Hur har 1990-talets skolvalsreformer påverkat elever med olika familjebakgrund? (Rapport 2014:15). Uppsala: IFAU. Finns att hämta på internet: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2014/r-2014-15-hur-har-1990-talets-skolvalsreformer-paverkat-elever-med-olika-familjebakgrund.pdf Ekman, Joakim (2011) Skolan och medborgarskapandet. Stockholm: Fritzes. Finns att hämta på: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2596.pdf%3Fk%3D2596 Englund, Tomas (2012) Utbildningspolitisk monopolism – nya utmaningar för läroplansteorin. I Tomas Englund, Eva Forsberg & Daniel Sundberg (red.) Vad räknas som kunskap?: Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber. Hartman, Sven (2012) Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. Stockholm: Natur & kultur. Linné, Agneta (2012) Läroplansteori mellan rum, tid och handling. I Tomas Englund, Eva Forsberg & Daniel Sundberg (red.) Vad räknas som kunskap?: Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber. Lundahl, Lisbeth (Författare). (2015). En bok en författare [TV-program]. Sverige: Sveriges Utbildningsradio AB. Finns att hämta på internet: http://www.ur.se/Produkter/185887-En-bok-en-forfattare-Gymnasiet-som-marknad#Se-program Lundgren, Ulf. P (2012) Den svenska läroplansteoretiska forskningen – en personligt hållen reflektion. I Tomas Englund, Eva Forsberg & Daniel Sundberg (red.) Vad räknas som kunskap?: Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber. Nihlfors, E. (2017). Att vara skolledare – att förverkliga det nationella uppdraget. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 655-671). Stockholm: Natur & Kultur. Schött, K. (2015). Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber. Skolverket (2011) Kommunalt huvudmannaskap i praktiken: En kvalitativ studie. Rapport 362. Stockholm: Fritzes. Finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2744.pdf%3Fk%3D2744 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet: FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Stockholm: Socialdepartementet. SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Lagar (samtliga att hämta finns på internet: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/) SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. SFS 1986:223 Förvaltningslag. Stockholm: Justitiedepartementet. SFS 2008:567 Diskrimineringslag. Stockholm: Kulturdepartementet. SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag. Stockholm: Justitiedepartementet.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.