Educational Assessment in Didacitc Processes, 7.5 credits

Bedömning och betygssättning i didaktiska processer, 7.5 hp

9VAA09

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Tobias Jansson

Course coordinator

Tobias Jansson, Elisabeth Eriksson

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Autumn 2018) 201834-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Autumn 2018) 201834-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Autumn 2018) 201834-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Autumn 2018) 201834-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2018) 201834-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2018) 201834-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2018) 201834-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2018) 201834-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2018) 201834-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2018) 201834-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2018) 201834-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2018) 201834-201943 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Erickson, Gudrun & Gustafsson, Jan-Erik (2014) Bedömningens dubbla funktion – för lärande och likvärdighet. Ingår i U. Lundgren, R. Säljö och C. Liberg (red.), Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare, 3:e upplagan. (s. 559-594) Hofvendahl, Johan (2010). Utvecklingssamtalen – några vanligt förekommande problem. I C. Lundahl och M. Folke-Fichtelius (red.), Bedömning i och av skolan, (s. 31-46). Lund: Studentlitteratur. Tillhandahålles av institutionen. Eriksson, L.T. & Hultman, J. (2014). Kritiskt tänkande: utan tvivel är man inte riktigt klok. Malmö: Liber. Jönsson, A. (2013). Lärande bedömning. (3. uppl.) Malmö: Gleerups. Klapp Lekholm, Alli (2010). Lärares betygsättningspraktik. I S. Eklund (red.), Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande, (s. 21-29). Stockholm: Stiftelsen SAF. Tillhandahålles av institutionen. Lundahl, Christian (2014). Bedömning - att veta vad andra vet. Ingår i U. Lundgren, R. Säljö och C. Liberg (red.), Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare, 3:e upplagan. (s. 519-558) Nordgren, K., Odenstad, C. & Samuelsson, J. (red.) (2012). Betyg i teori och praktik : ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium. (2. [rev.] uppl.) Malmö: Gleerup. Pettersson, Daniel & Wester, Anita (2014). Skolan i världen - internationella kunskapsmätningar. I U. Lundgren, R. Säljö och Caroline Liberg (red.), Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare 3:e upplagan, (s. 491-518). Stockholm: Natur & Kultur. Myndighetstexter Ds (2008:13). En ny betygsskala. Stockholm: Utbildningsdepartementet (s. 12-56). http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2008/02/ds-200813/ Skolverket (2011). Planering och genomförande av undervisningen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2698 Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011). Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning: vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. Finns i fulltext på Libris och på Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2666 Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket. Finns i fulltext på Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2660 Skolverket (2012). Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2841 Skolverket (2013). Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3133 Skolverket (2013). Betygsskalan och betygen B och D. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2953 Skolverket (2014). Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3187 Skolverket (2014). Bedömningsaspekter. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3259 Texter ur vetenskapliga tidskrifter Green, Susan; Johnson, Robert; Kim, Do-Hong & Pope, Nakia (2007). Ethics in classroom assessment practices: Issues and attitudes. Teaching and Teacher Education, 23(7), 999-1011. Havnes, Anton; Smith, Kari; Dysthe, Olga & Ludvigsen, Kristine (2012). Formative assessment and feedback: Making learning visible. Studies in Educational Evaluation, 38(1), 21-27. Jönsson, A. & Thornberg, P. (2014). Samsyn eller samstämmighet? En diskussion om sambedömning som redskap för likvärdig bedömning i skolan. Pedagogisk forskning i Sverige, 19(4-5), s.386-402. Forskningspublikation inom det ämnesdidaktiska bedömningsfältet. Ytterligare myndighetstexter samt ämnesdidaktisk litteratur kan tillkomma.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.