Sustainable Value Chain Strategies, 6 credits

Hållbara värdekedjor, 6 hp

TEAE18

Main field of study

Industrial Engineering and Management

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Jakob Rehme

Director of studies or equivalent

Daniel Ellström

Education components

Preliminary scheduled hours: 40 h
Recommended self-study hours: 120 h
Course offered for Semester Period Timetable module Language Campus ECV
6CEMM Energy - Environment - Management, Master of Science in Engineering 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
6CEMM Energy - Environment - Management, Master of Science in Engineering (Sustainable Business Development) 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, Master of Science in Engineering, Chinese 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, Master of Science in Engineering, Chinese (Master Profile Strategic Management and Control) 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, Master of Science in Engineering, French 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, Master of Science in Engineering, French (Master Profile Strategic Management and Control) 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, Master of Science in Engineering, German 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, Master of Science in Engineering, German (Master Profile Strategic Management and Control) 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, Master of Science in Engineering, Japanese 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, Master of Science in Engineering, Japanese (Master Profile Strategic Management and Control) 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, Master of Science in Engineering, Spanish 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, Master of Science in Engineering, Spanish (Master Profile Strategic Management and Control) 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
6CIII Industrial Engineering and Management, Master of Science in Engineering 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
6CIII Industrial Engineering and Management, Master of Science in Engineering (Master Profile Strategic Management and Control) 9 (Autumn 2022) 2 4 Swedish Linköping E
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary

Main field of study

Industrial Engineering and Management

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

 • Master of Science in Energy - Environment - Management
 • Master of Science in Industrial Engineering and Management
 • Master of Science in Industrial Engineering and Management - International

Entry requirements

Prior to the start of the course, the examiner/director of studies will verify that participating students have sufficient knowledge, see information under Prerequisites.

Prerequisites

Corporate strategy, Sustainable development 

Intended learning outcomes

The aim of the course is that the students should develop knowledge and understanding about business and management strategies for economic, environmental and social sustainability in the context of value chains. The students will learn to develop strategies, and to apply theories, methods and tools enabling them to systematically analyze value creation and different strategic sustainability challenges and opportunities in the context of the strategic management of value chains, business ecosystems and business relationships. The course also aims to provide an overview of value chains, their actors and interrelationships.

After successful completion of the course, the student should on an advanced level be able to:

 • Describe and explain theories on business strategy and value creation relative sustainability in business ecosystems.
 • Describe and elaborate on the role and importance of sustainability in the strategic management of firms and value chains.
 • Based on theories and models for strategic value chain development, describe and analyze driving forces and barriers for firm sustainability, in business ecosystems and value chains from different stakeholder perspectives.
 • Apply relevant theories, methods and tools in order to critically evaluate sustainable value chain strategies for a firm as well as for a value chain.
 • Develop structured solutions to identified sustainability challenges with implications for relevant stakeholders, from a strategic management perspective.

Course content

The course focuses on a number of key themes. Examples include:

 • The value chain concept, including business relationships and network/ecosystem theory
 • Value and resource analysis - theoretical concepts as well as critical views and limitations of current conceptualizations.
 • Strategies, principles and tools for sustainable value chains and networks from a business and management perspective.
 • Role and relevance of economic, environmental and social sustainability for contemporary firm strategies and value creation in value chains.
 • The role of the firm for value chain sustainability development.
 • Sustainable business models.

Teaching and working methods

Teaching will be in the form of lectures, seminars and project work.

Examination

UPG2Seminars1 creditsU, G
PRA1Project2 creditsU, 3, 4, 5
UPG1Oral and written examination3 creditsU, 3, 4, 5

To pass the course students must attend the compulsory seminars, participate in and pass the project, as well as pass the written examinations.

Grades

Four-grade scale, LiU, U, 3, 4, 5

Other information

About teaching and examination language

The teaching language is presented in the Overview tab for each course. The examination language relates to the teaching language as follows: 

 • If teaching language is “Swedish”, the course as a whole could be given in Swedish, or partly in English. Examination language is Swedish, but parts of the examination can be in English.
 • If teaching language is “English”, the course as a whole is taught in English. Examination language is English.
 • If teaching language is “Swedish/English”, the course as a whole will be taught in English if students without prior knowledge of the Swedish language participate. Examination language is Swedish or English depending on teaching language.

Other

The course is conducted in a manner where both men's and women's experience and knowledge are made visible and developed. 

The planning and implementation of a course should correspond to the course syllabus. The course evaluation should therefore be conducted with the course syllabus as a starting point.  

If special circumstances prevail, the vice-chancellor may in a special decision specify the preconditions for temporary deviations from this course syllabus, and delegate the right to take such decisions.

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Course literature

Articles


 • Collection of academic articles
Code Name Scope Grading scale
UPG2 Seminars 1 credits U, G
PRA1 Project 2 credits U, 3, 4, 5
UPG1 Oral and written examination 3 credits U, 3, 4, 5

To pass the course students must attend the compulsory seminars, participate in and pass the project, as well as pass the written examinations.

Articles

Collection of academic articles

Note: The course matrix is not fully translated to English.

I U A Modules Comment
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
UPG1
PRA1
UPG2
Grundläggande hållbarhetskunskaper används framförallt i projekt men även i UPG1 . Använder också grundläggande kunskap om affärsmodeller och värdekedjor.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
PRA1
Utökar studentens kunskaper om hållbarhet, affärsmodeller, strategier och värdekedjor
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
UPG1
PRA1
Studenten kommer att arbeta analytiskt med aktuella utmaningar och använda aktuell forskningslitteratur
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
Studenten kommer arbeta systematiskt och analytiskt med problemlösning uifrån aktuella exempel inom hållbara värdekedjor
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
PRA1
Studenten kommer att söka egen information och bygga en egen kunskapsgrund i projektet
2.3 Systemtänkande
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
I analys av och förståelse för värdekedjor kommer studenten att ha ett systemperspektiv som t ex inbegriper flera olika aktörer och nivåer
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
Kritiskt tänkande och lärande ingår i alla delar av kursen
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
Studenten kommer att arbete med bl a social hållbarhet i både projekt och uppgift
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
PRA1
UPG2
Projektuppgift sker i grupp
3.2 Kommunikation
PRA1
UPG2
Projektuppgift ska kommuniceras både skriftligt och muntligt. Likaså sker det löpande seminarieverksamhet där studenten deltar aktivt
3.3 Kommunikation på främmande språk
UPG1
PRA1
UPG2
Artiklar och vissa föreläsningar är på engelska, projektrapport på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
Bärande del i kursen
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
Bärande del i kursen
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
En viktig del i kursen är att identifera beohv samt strukturera och planera system för att hantera dessa utifrån ett hållbarhetsperspektiv
4.4 Att konstruera produkter och system
4.5 Att realisera produkter och system
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG1
PRA1
Bärande del i kursen
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
X
UPG1
PRA1
Bärande del i kursen
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
UPG1
PRA1
Projektuppgift har som utgånsgpunkt och/eller leder fram till identifering av behov samt ska inbegripa en redogörelse för hur detta kan leda fram till forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.