Hållbara värdekedjor, 6 hp

Sustainable Value Chain Strategies, 6 credits

TEAE18

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jakob Rehme

Studierektor eller motsvarande

Daniel Ellström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Hållbart företagande) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2022) 2 4 Svenska/Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell

Förkunskapskrav

Examinator/studierektor kontrollerar före kursstart att kursdeltagare har tillräckliga förkunskaper, se under rubriken Rekommenderade förkunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Affärsstrategier, Hållbar utveckling

Lärandemål

Målet med kursen är att studenterna ska utveckla och fördjupa kunskaper och förståelse runt affärsstrategier kopplat till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i ett värdekedjeperspektiv. Studenterna kommer att tillämpa teorier, metoder och verktyg som gör det möjligt att systematiskt analysera strategiska utmaningar och möjligheter vad gäller hållbarhet i värdekedjor, ekosystem och affärsrelationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva och förklara teorier som hanterar affärsstrategier och värdeskapande kopplat till hållbarhet i värdekedjor och ekosystem.
 • Beskriva och analysera rollen och vikten av hållbarhet för företagens strategier i värdekedjor.
 • Baserat på affärsstrategiska teorier och modeller, beskriva och analysera drivkrafter och hinder för hållbarhet ur olika intressenters perspektiv.
 • Tillämpa relevanta teorier, metoder och verktyg för att kritiskt analysera strategier för hållbara värdekedjor.
 • Utveckla lösningar för identifierade hållbarhetsutmaningar med implikationer för relevanta intressenter ur ett strategiskt ledningsperspektiv.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på ett antal viktiga teman. Dessa inbegriper bland annat:

 • Värdekedjekonceptet.
 • Värde- och resursanalys: teoretiska begrepp samt kritik och begränsningar av existerande konceptualiseringar.
 • Strategier, principer och verktyg för hållbara värdekedjor och nätverk ur ett affärs- och ledningsperspektiv.
 • Roll och relevans av ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet för strategier och värdeskapande i värdekedjor.
 • Företagets roll i utvecklingen av utveckling av hållbarhet i värdekedjor
 • Hållbara affärsmodeller

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Examination

UPG1Muntlig och skriftlig examination3 hpU, 3, 4, 5
PRA1Projekt2 hpU, 3, 4, 5
UPG2Seminarier1 hpU, G

För att få godkänt på kursen måste studenten delta i de obligatoriska seminarierna, delta i och få godkänt på projektet, samt få godkänt på den skriftliga uppgifterna.

Kursbetyget är en sammanvägning av ingående betygsatta delar.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Artiklar


 • Akademiska artiklar
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Muntlig och skriftlig examination 3 hp U, 3, 4, 5
PRA1 Projekt 2 hp U, 3, 4, 5
UPG2 Seminarier 1 hp U, G

För att få godkänt på kursen måste studenten delta i de obligatoriska seminarierna, delta i och få godkänt på projektet, samt få godkänt på den skriftliga uppgifterna.

Kursbetyget är en sammanvägning av ingående betygsatta delar.

Artiklar

Akademiska artiklar

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
UPG1
PRA1
UPG2
Grundläggande hållbarhetskunskaper används framförallt i projekt men även i UPG1 . Använder också grundläggande kunskap om affärsmodeller och värdekedjor.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
PRA1
Utökar studentens kunskaper om hållbarhet, affärsmodeller, strategier och värdekedjor
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
UPG1
PRA1
Studenten kommer att arbeta analytiskt med aktuella utmaningar och använda aktuell forskningslitteratur
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
Studenten kommer arbeta systematiskt och analytiskt med problemlösning uifrån aktuella exempel inom hållbara värdekedjor
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
PRA1
Studenten kommer att söka egen information och bygga en egen kunskapsgrund i projektet
2.3 Systemtänkande
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
I analys av och förståelse för värdekedjor kommer studenten att ha ett systemperspektiv som t ex inbegriper flera olika aktörer och nivåer
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
Kritiskt tänkande och lärande ingår i alla delar av kursen
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
Studenten kommer att arbete med bl a social hållbarhet i både projekt och uppgift
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA1
UPG2
Projektuppgift sker i grupp
3.2 Kommunikation
X
PRA1
UPG2
Projektuppgift ska kommuniceras både skriftligt och muntligt. Likaså sker det löpande seminarieverksamhet där studenten deltar aktivt
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
UPG1
PRA1
UPG2
Artiklar och vissa föreläsningar är på engelska, projektrapport på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
Bärande del i kursen
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
Bärande del i kursen
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
UPG1
PRA1
UPG2
En viktig del i kursen är att identifera beohv samt strukturera och planera system för att hantera dessa utifrån ett hållbarhetsperspektiv
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
UPG1
PRA1
Bärande del i kursen
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
X
UPG1
PRA1
Bärande del i kursen
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
UPG1
PRA1
Projektuppgift har som utgånsgpunkt och/eller leder fram till identifering av behov samt ska inbegripa en redogörelse för hur detta kan leda fram till forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.