Interkulturell kommunikation i en engelsktalande värld, 7.5 hp

Intercultural Communication in an English-speaking World, 7.5 credits

701G23

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Michael Smith

Kursansvarig

Michael Smith

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2022 202235-202303 Engelska Ortsoberoende
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2022 202235-202303 Engelska Ortsoberoende
F7KGS Kandidatprogrammet i Globala studier 3 (HT 2022) 202235-202303 Engelska Ortsoberoende V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i globala studier
  • Kandidatprogrammet i Globala studier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 6
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera grundläggande akademiska begrepp med relevans för interkulturell medvetenhet
  • kritiskt diskutera grundläggande akademiska begrepp som har relevans för interkulturell medvetenhet
  • tillämpa grundläggande sociologiska och antropologiska teorier och begrepp i internationella sammanhang där engelska används som kommunikationsspråk
  • jämföra och kontrastera svensk kultur med andra kulturer i världen där engelska talas eller kan talas i ett professionellt sammanhang
  • på engelska anpassad för professionella sammanhang hålla en muntlig presentation av en interkulturell fallstudie
  • effektivt kommunicera på engelska i en professionell och internationell miljö

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande teorier, begrepp och praxis av relevans för interkulturell kommunikation i allmänhet, inom ramen för sociologiska, antropologiska och språkliga studier. I den andra delen av kursen används de teorier och begrepp som tas upp under första delen av kursen. I kursen läggs specifikt fokus på professionella engelsktalande miljöer, och sociologiska, antropologiska och språkliga teorier och begrepp tillämpas på uppgifter där interkulturell kommunikation förekommer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • muntliga gruppresentationer, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom minst 4,5 hp på de muntliga gruppresentationerna.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
AKT1 Aktivt deltagande i seminarier 1 hp U, G
MUN1 Muntlig presentation av case-studier 1.5 hp U, G, VG
AKT2 Aktivt deltagande i seminarier 2 hp U, G
MUN2 Muntlig presentation av case-studier 3 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.