Civilrätt I, 10 hp

Civil Law I, 10 credits

702G01

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Susanna Wallner

Kursansvarig

Susanna Wallner

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KAR Affärsjuridiska kandidatprogrammet 1 (HT 2023) 202334-202340 Svenska Linköping O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för den svenska nationella rättens struktur och systematik
  • analysera centrala juridiska begrepp inom civilrätten
  • uttrycka och genomföra lagtolkning och rättsfallsanalys
  • identifiera och lösa affärsrättsligt civilrättsliga frågeställningar
  • formulera juridiska problem och frågeställningar i såväl tal som skrift
  • reflektera kring slutsatser avseende resultat från såväl lagtolkning och rättsfallsanalys som tillämpning av relevanta regler inom de områden kursen har behandlat

Kursinnehåll

I kursen studeras under vilka förutsättningar ett avtal är giltigt och var gränsen går mellan tillåtet och klandervärt beteende i kontraktsförhållanden.

Kursen inleds med en introduktion till juridiska studier. I denna del påbörjas också studierna avseende att författa juridiska texter, vetenskapskrav och informationssökning. I kursen ligger fokus på ett grundläggande studium i svensk rätt, varvid studeras regler om avtal (med tonvikt på allmän avtalsrätt), köprätt (inklusive återtagandeförbehåll), konsumentköprätt och mellanmansrätt. I kursen studeras också allmän begreppslära, varvid förhållandet mellan obligationsrätt och sakrätt introduceras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, affärsrättsliga tillämpningsövningar, gruppövningar och seminarier. 

Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • gruppvis författande av PM, betygsskala: UG
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 7 hp U, G, VG
UPG1 PM 1 hp U, G
OBL1 Seminarier 2 hp U, G

Böcker

Litteraturlista publiceras under fliken kursdokument ca 8 veckor före kursstarten.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.