Allmän rättslära I - Rättskällor och tolkning, 3 hp

Methods of Law I - Sources of law and interpretation of legal sources, 3 credits

702G02

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Wessén

Kursansvarig

Johan Wessén

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska kandidatprogrammet 1 (HT 2022) 202241-202242 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för den juridiska argumentationens särart och grundantaganden
  • återfinna rättsliga material med informationsteknologins hjälp
  • demonstrera juridisk argumentationsförmåga
  • reflektera kring slutsatser avseende resultat från såväl lagtolkning som rättsfallsanalys

Kursinnehåll

I kursen introduceras tolkning av rättskällor och den rättsliga argumentationens särart och grundantaganden. Därvid introduceras grundläggande begrepp som rättspositivism och naturrätt.

I kursen behandlas vidare juridikens ämnesindelning och rättskällor. I studiet av rättskällor fokuseras på de juridiska källornas källvärde, inkluderande källkritik och källor som inte är av traditionellt slag (t.ex. avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden och underrättsdomar). 

Vidare övas på nyttjande av ett bibliotek och där förekommande hjälpmedel, samt sökning i databaser, liksom hur referenser till rättskällor och annat rättsligt material görs.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbete, biblioteksövningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • aktivt deltagande i biblioteksövningar, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 1.5 hp U, G, VG
OBL1 Seminarier 1 hp U, G
OBL2 Biblioteksövning 0.5 hp U, G

Böcker

Litteraturlista finns inlagd under fliken “Övriga dokument” ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.