Civilrätt II, 14.5 hp

Civil Law II, 14.5 credits

702G03

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Holm

Kursansvarig

Anders Holm

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska kandidatprogrammet 1 (HT 2023) 202343-202403 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade affärsrättsliga problem på avtalsrättens, skadeståndsrättens och försäkringsrättens område
  • formulera juridiska spörsmål i såväl tal som skrift
  • författa avtal med hjälp av digitala verktyg
  • reflektera kring slutsatser avseende resultat från såväl lagtolkning och rättsfallsanalys som tillämpning av relevanta regler inom de områden kursen har behandlat

Kursinnehåll

I kursen fördjupas studiet av hur avtal kommer till stånd samt breddas studiet av parternas rättigheter och skyldigheter i affärsrättsligt betydelsefulla avtalstyper. 

De avtalstyper som behandlas är köp av tjänster av olika slag och försäkringsavtal samt regler om fordringsrätt (inklusive preskription, reklamation och betalning). Vidare behandlas regler om olika slags mellanmän såsom fullmaktshavare, agenter och kommissionärer. Slutligen studeras också regler som avser att stärka konsumenternas ställning som avtalsparter och särskilt som kredittagare.

Skadeståndsrätten berör framför allt skadeståndslagen och produktansvarslagen med dessas bestämmelser om skadeståndsansvar utanför kontraktsförhållanden. Reglerna om skadestånd i kontraktsförhållanden behandlas i anslutning till studierna av de särskilda avtalstyperna enligt ovan. Försäkringsrätten studeras översiktligt.

I samband med studierna av de i kursen ingående ämnena, tydliggörs skillnaden mellan och betydelsen av att se skillnaden, i sakrättsliga respektive obligationsrättsliga relationer.

I kursen ingår moment avseende avtalsskrivning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, affärsrättsliga tillämpningsövningar, avtalsskrivningsövning, grupparbete och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • individuellt författande av PM, betygsskala: UG
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • gruppvis författande av avtal, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRP1 Avtalsskrivning 2 hp U, G
UPG1 PM 1 hp U, G
OBL1 Seminarier 2 hp U, G
TEN2 Tentamen 9.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns fliken “Övriga dokument” ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.