Introduktionskurs i affärskommunikation över språkgränserna, 2.5 hp

Introduction to Business Communication across Language Boarders, 2.5 credits

702G05

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 1 (HT 2021) 202144-202150 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)
samt för inriktning mot franska, spanska eller tyska: 
Franska steg 3
eller
Spanska steg 3
eller
Tyska steg 3
eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för hur viss skriftlig och muntlig kommunikation förs i affärssammanhang i olika länder och kulturer
  • framföra budskap i såväl muntlig som skriftlig affärskommunikation i det valda språket
  • beskriva hur språket i några utvalda texttyper anpassas och utformas till situation och mottagare, utifrån kulturella och kontextuella förutsättningar i det valda språkområdet

Kursinnehåll

I kursen ges en inblick i hur kommunikation förs i professionella sammanhang i olika länder och kulturer. Under kursens gång tränas studenten i att analysera affärskommunikation och att själv kunna kommunicera muntligt och skriftligt i professionella sammanhang såsom vid affärsmöten, i mejlkommunikation och i författande av affärsbrev. Fokus ligger på det interkulturella perspektivet och övningarna som görs syftar till att öka medvetenheten om hur språket kan utformas för att anpassas till situation och mottagare, utifrån rådande kulturella och kontextuella förutsättningar.

I kursen ingår även viss övning i uttrycksfärdighet på det valda språket med inriktning mot skriftlig och muntlig kommunikation i professionella sammanhang.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbete, övningar i muntlig och skriftlig framställning och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk är delvis på svenska och delvis på respektive språk (engelska, franska, tyska, spanska)

Examination

Kursen examineras genom:

  • muntlig presentation med skriftligt underlag i grupp, betygsskala: UV
  • individuellt skriftligt diagnostiskt prov, betygsskala: D

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på muntlig presentation med skriftligt underlag i grupp och Deltagit på individuellt skriftligt diagnostiskt prov. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på muntlig presentation med skriftligt underlag i grupp. 
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MUNT Muntlig presentation med skriftligt underlag i grupp 2 hp U, G, VG
DIAG Diagnostiskt prov 0.5 hp D
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.