Allmän rättslära II - Rätt, moral, värde och politik, 3 hp

Methods of Law II - Law, morality, values, and politics, 3 credits

702G06

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Wessén

Kursansvarig

Johan Wessén

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 2 (VT 2022) 202204-202205 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet
  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • framställa juridiska frågeställningar i såväl tal som skrift
  • identifiera och uttrycka olika teorier om maktdelningsideal
  • identifiera och diskutera rättsskipningens roll som förmedlare mellan lagstiftningens generella satser och den enskilda tvistens konkreta situation
  • identifiera och analysera bakomliggande grundantaganden i den juridiska argumentationen

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande juridiska begrepp, såsom rättighetsbegrepp och legalitetsprincipen, liksom frågor om tolkning av rättskällorna och rättslig argumentation. Detta sker utifrån studier av naturrättsliga och rättspositivistiska teorier om rätten, däri inbegripet teorier om suveränitet, frihet samt rättvisa i klassisk och modern diskussion. 

Därtill lyfts frågor om staten och dess lagstiftningsmakt samt etikens roll vid juridisk argumentation – vad är rätt, rättvisa och vilket ansvar kan läggas på tillämparen av rätten i olika roller? 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbete, skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuellt författande av PM, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på individuellt författande av PM.
 

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarier 1 hp U, G
UPG1 PM 2 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under fliken "Övriga dokument" ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
Kurslitteratur Kurslitteratur.docx