Redovisning och redovisningsrätt, 12 hp

Accounting and the Legal Basics of Accounting, 12 credits

702G08

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stefan Maass

Kursansvarig

Stefan Maass

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 2 (VT 2022) 202214-202221 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
  samt
 • Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
  eller
  Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
  (Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och förklara hur balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys är uppbyggda och samverkar
 • beskriva och förklara hur principer, lagstiftning, normgivning och praxis formar redovisning
 • hantera vanliga affärshändelser och redovisningsmetoder i löpande bokföring
 • upprätta enklare bokslut och hantera vanligt förekommande bokslutsproblem
 • analysera och bedöma företags ekonomi
 • välja och använda olika planerings- och uppföljningsmetoder beroende på situation och syfte

Kursinnehåll

I kursen behandlas redovisningens centrala och grundläggande begrepp såsom eget kapital och skulder. Därefter behandlas hur vanliga affärshändelser hanteras i bokföringen och redovisningen; olika typer av bokslutsdispositioner och obeskattade reserver; kassaflödesanalys; räkenskapsanalys samt koncernsammanhang. Redovisningens lagstiftning och normgivning behandlas kopplat till kursens olika moment. Vidare behandlas i kursen olika principer och modeller för planering och uppföljning som stöd för ekonomiska beslut.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar samt affärsrättsliga tillämpningsövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 
Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig tentamen i externredovisning, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig tentamen i internredovisning, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom ett sammanvägt tentamensresultat på 80 av 100 poäng, där externredovisningstentamen räknas med 62,5 % och internredovisningstentamen med 37,5 %.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXTE Skriftlig och enskild tentamen i externredovisning 7.5 hp U, G, VG
INTE Skriftlig och enskild tentamen i internredovisning 4.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.