Arbetsrätt, 7.5 hp

Labour Law, 7.5 credits

702G10

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Åslund

Kursansvarig

Åsa Åslund

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska kandidatprogrammet 3 (HT 2024) 202439-202443 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
Godkända Civilrätt I (10 hp), Civilrätt II (14,5 hp), Allmän rättslära I (3 hp), Offentlig rätt med EU-rätt (12 hp) eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för hur rättsregler, kollektivavtal och personliga anställningsavtal samverkar och tillsammans ger det arbetsrättsliga området dess särdrag
 • tillämpa innehållet i den centrala arbetsrättsliga regleringen, varvid såväl lagstiftade regler som principer som utbildats i arbetsdomstolens och EU-domstolens rättspraxis avses
 • identifiera, analysera och strukturera arbetsrättsliga problem
 • med utgångspunkt i arbetsrättsliga regler argumentera för och emot olika juridiska lösningar på problem som identifierats och klargjorts
 • reflektera om arbetsrättsliga problem ur såväl arbetsgivarsidans som arbetstagarsidans perspektiv
 • kritiskt behandla och analysera arbetsrättsligt rättskällematerial

Kursinnehåll

I kursen behandlas de centrala arbetsrättsliga rättsreglerna samt deras samverkan med kollektivavtal och personliga anställningsavtal. Inom ramen för kursen studeras inledningsvis grundläggande arbetsrättsliga begrepp och principer, liksom arbetsmarknadens organisation. Därefter studeras anställningsavtalets ingående och innehåll, anställningsformer och anställningens upphörande. Vidare studeras den kollektiva arbetsrätten och kollektivavtalets inverkan på det individuella anställningsavtalet. Slutligen studeras regleringen om diskriminering och likabehandling i arbetslivet, bestämmelser om arbetsmiljö och arbetstid liksom bestämmelser om löneskydd.  Vidare introduceras centrala arbetsrättsliga bestämmelser inom EU-rätten, och då särskilt bestämmelser som rör frågor om arbetskraftens fria rörlighet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, arbetsrättsliga tillämpningsövningar, seminarier och rättsfallsanalys. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala:  UG
 • muntlig presentation i grupp, betygsskala: UG
 • skriftlig presentation i grupp, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Salstentamen 5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 1.5 hp U, G
UPG1 Skriftlig Presentation i grupp 0.5 hp U, G
RED1 Muntlig redovisning i grupp 0.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.