Civilprocessrätt, 7.5 hp

Procedural Law in Civil Cases, 7.5 credits

702G11

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Heiborn

Kursansvarig

Anders Heiborn

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 3 (HT 2022) 202244-202248 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
godkända resultat i följande kurser: Civilrätt I (10 hp), Civilrätt II (14,5 hp), Allmän rättslära I - Rättskällor och tolkning (3 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för nationella civilprocessrättsliga regler
 • redogöra för grundläggande processrättsliga regler i internationella affärsförhållanden
 • tillämpa nationella civilprocessrättsliga regler på konkreta rättsliga problem och situationer
 • reflektera över slutsatser avseende resultat från lagtolkning, rättsfallsanalys och rättstillämpning
 • redovisa analyser och ståndpunkter på ett sätt som överensstämmer med verkliga civilprocesser

Kursinnehåll

I kursen behandlas tvistemålsprocessen vid svensk domstol. I kursen fokuseras på de grundläggande civilprocessrättsliga reglerna och en bild över det processrättsliga landskapet ges. Tillämpningen av civilprocessrättsliga regler förtydligas i ett processpel där muntligt och skriftligt juridiskt uttryckssätt behandlas.

Därtill ges en orientering om vilka alternativ som står till buds i olika situationer. Orienteringen sker utifrån ett holistiskt synsätt där man i kursen understryker processrättens funktion som ett verkställande moment av den materiella rätten. 

I kursen behandlas översiktligt internationella konventioner om domstolsbehörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område. På samma sätt ges en grundläggande orientering om medling, förlikning och andra typer av samförståndslösningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter, processpel och studiebesök. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i processpel, betygsskala: UG
 • inlämningsuppgifter i grupp, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs
dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 5 hp U, G, VG
OBL1 Seminarier och processpel 1.5 hp U, G
UPG1 Inlämningsuppgift 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.