Straffrätt med inriktning mot ekonomiska brott, 7.5 hp

Criminal Law and Economic Crime, 7.5 credits

702G12

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anders Heiborn

Kursansvarig

Anders Heiborn

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska kandidatprogrammet 3 (HT 2024) 202449-202503 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för rättsregler och rättsprinciper inom allmän straffrätt samt straffrättens värdegrunder
  • redogöra för vad som särskiljer straffrätten från andra rättsområden samt på vilka sätt rättsområdena kan förhålla sig till varandra
  • tillämpa och tolka straffrättsliga regler inom de delar av straffrätten som rör ekonomiska värden, både vad gäller allmän straffrätt och valda delar av specialstraffrätten
  • översiktligt redogöra för påföljdsbestämningen vid ekonomiska brott

Kursinnehåll

I kursen behandlas straffrätt med inriktning mot ekonomiska brott. 

I kursen studeras allmän straffrätt. Principiella frågor inom straffrätten som rättsstatsbegreppet, legalitetsbegreppet samt vem som kan göras straffrättsligt ansvarig för egna handlingar, resp. för handlingar som företas inom ramen för ett företags verksamhet behandlas. Vidare diskuteras hur förberedelser till brott samt ej fullföljda brottsliga handlingar kan leda till ett straffrättsligt ansvar, liksom om den som inte begått själva den brottsliga handlingen, men bistått med råd eller dåd också kan straffas och när underlåtenhet att göra något är likställt med att aktivt företa sig något. 

Därefter fokuseras på innehållet i de straffstadganden som riktar sig mot ekonomisk brottslighet. Denna del bygger på den allmänna straffrätten och på valda delar av specialstraffrätten, och de överväganden som föranleds av detta.

I kursen ges också en kortare överblick över påföljdsbestämningen vid ekonomiska brott, vilket framför allt innefattar de centrala reglerna om straffmätning och påföljdsval.

Inom ramen för kursen studeras vidare översiktligt straffrättens internationella dimensioner. Internationella kopplingar till ekonomisk brottslighet introduceras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, tillämpningsövningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs
dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 5.5 hp U, G, VG
OBL1 Seminarier 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.