Fördjupad speciell avtalsrätt, 7.5 hp

Commercial Law of Contract, 7.5 credits

702G14

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Wallner

Kursansvarig

Susanna Wallner

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 4 (VT 2023) 202309-202313 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Godkända resultat i kurserna Civilrätt I (10 hp), Civilrätt II (14,5 hp) och Allmän rättslära I - Rättskällor och tolkning (3 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade affärsrättsliga problem på den speciella avtalsrättens område
  • på översiktlig nivå, identifiera tillämplig nationell lagstiftning med hjälp av den internationella privaträtten
  • upprätta avtal under beaktande av relevanta regler
  • reflektera kring slutsatser avseende resultat från såväl lagtolkning, avtalstolkning och rättsfallsanalys, som tillämpning av relevanta regler

Kursinnehåll

I kursen fördjupas studiet av olika speciella avtalstyper. Kursen har en proaktiv inriktning, med fokus på kännedom om de rättsliga reglerna för de skilda avtalstyperna, riskidentifiering vid avtalsslutande, utrymmet för förhandling vid de skilda avtalstyperna och rättsföljderna vid misslyckad avtalsuppfyllelse.

I kursen ges även en introduktion till avtalsingående i internationella sammanhang och till den internationella privaträtten.

I kursen ingår moment avseende upprättande av avtal.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, affärsrättsliga tillämpningsövningar, grupparbete och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • gruppvis upprättande av avtal, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen. 

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Salstentamen 3.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G
UPG1 Inlämningsuppgift 2 hp U, G

Övrigt

Kurslitteratur publiceras under fliken övriga dokument ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.