Associationsrätt, 15 hp

Corporate Law, 15 credits

702G15

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Hanna Almlöf

Kursansvarig

Hanna Almlöf

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 4 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
Godkända resultat i följande kurser: Civilrätt I (10 hp), Civilrätt II (14,5 hp), Allmän rättslära I - Rättskällor och tolkning (3 hp) och Redovisning och redovisningsrätt (12 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för de svenska associations- och stiftelseformerna och skillnaderna dem emellan
 • identifiera och analysera skilda associationsformers för- och nackdelar ur olika perspektiv
 • identifiera, analysera och med stöd i relevanta rättskällor lösa juridiska frågeställningar av kvalificerad natur inom det associationsrättsliga området
 • identifiera associationens, ägarnas och ledningens juridiska och ekonomiska risktagande till följd av olika affärshändelser eller associationsrättsliga förfaranden rörande associationens eget kapital 
 • muntligt och skriftligt redovisa medvetna ställningstaganden avseende förespråkad lösning

Kursinnehåll

I kursen studeras företagande i associationsform ur ett civilrättsligt perspektiv. I kursen fokuseras på aktiebolag, men även andra associationsformer såsom handelsbolag och ekonomiska föreningar, liksom stiftelser, behandlas. Koncernbolagsrätt samt ägarperspektiv och borgenärsperspektiv behandlas. Aktieägaravtal och deras typiska innehåll samt upprättande av avtal studeras. Därtill ges komparativa utblickar mot hur valda situationer är reglerade i andra länders rättsordningar. 

I kursen behandlas bland annat: 

 • bildande av associationer och stiftelser och deras rättssubjektivitet,
 • associationens andelar, likabehandling och minoritetsskydd,
 • associationernas och stiftelsers organisation, de lagstadgade behörigheter som följer med organ och funktioner samt behörighets- och befogenhetsöverskridanden
 • de associationsrättsliga kontrollsystemen inklusive de skadeståndsrättsliga sanktionerna,
 • företagets eget kapital och hur olika associationsrättsliga förfaranden påverkar det egna kapitalets storlek, fördelning på andelar, andelsägarnas inflytande i associationen och värdet av deras andelar,
 • kapitalanskaffning, kapitalskydd och kapitalbrist,
 • bolagskoncerner,
 • aktieägaravtal.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och projektarbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examinationsspråk: svenska och, avseende ett projektarbete, engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • obligatoriska seminarier, betygsskala: UG
 • projekt aktieägaravtal, skriftligt grupparbete, betygsskala: UG
 • individuell digital examination av tillämpningsövningar, betygsskala: UG
 • projekt komparativ utblick, skriftligt grupparbete med muntlig redovisning, betygsskala UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Seminarier, associationsrätt 1 hp U, G
PRO1 Projekt, aktieägaravtal 3 hp U, G
PRO2 Projekt, Internationell utblick 1 hp U, G
TEN1 Tentamen 8 hp U, G, VG
EXA1 Individuell digital examination av tillämpningsövningar 2 hp U, G

Böcker

Kurslitteratur finns under fliken "övriga dokument" ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.