Immaterial-, marknads- och konkurrensrätt, 7.5 hp

Intellectual Property Rights and Competition Law, 7.5 credits

702G20

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kalle Ahlqvist

Kursansvarig

Kalle Ahlqvist

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska kandidatprogrammet 5 (HT 2024) 202434-202438 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
Godkända Civilrätt I (10 hp), Civilrätt II (14,5 hp), Allmän rättslära I (3 hp), Offentlig rätt med EU-rätt (12 hp) eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för immaterialrätt och marknads- samt konkurrensrätt, samt hur dessa regler samverkar och påverkar relationen mellan marknadens aktörer och deras handlingsutrymme
  • tolka och analysera lagar och rättsfall avseende immaterialrätt och marknads- samt konkurrensrätt
  • identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade juridiska problem inom immaterialrätt och marknads- samt konkurrensrätt 
  • skriftligt och muntligt kommunicera och argumentera för förespråkade lösningar
  • reflektera över slutsatser avseende resultat från såväl lagtolkning och rättsfallsanalys som rättstillämpning
  • reflektera över hur immaterialrätt och marknads- samt konkurrensrätt samspelar

Kursinnehåll

Immateriella resurser utgör en allt större del av den värdeskapande processen i företagandet, samtidigt som det är ett allt viktigare konkurrensmedel. I denna kurs studeras såväl de immaterialrättsliga reglerna som de konkurrensrättsliga och marknadsrättsliga reglerna samt samspelet reglerna emellan i en marknadsekonomi.

Kursen inleds med den konkurrensrättsliga regleringen, varmed framför allt avses föreskrifter avsedda att upprätthålla den fria konkurrensen. Förutom den historiska bakgrunden studeras särskilt de centrala reglerna kring förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag, missbruk av dominerande ställning samt företagskoncentrationer. Därefter fokuseras kursen på en översikt över den svenska och europeiska immaterialrättens systematik och rättskällor. Detta moment följs av de olika ensamrätterna såsom upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, varumärkesrätt och firmarätt. Slutligen behandlas regelsystemet som gäller i marknadsföringssituationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • inlämningsuppgift i grupp, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Salstentamen 3.5 hp U, G, VG
OBL1 Seminarier 2 hp U, G
UPG1 Inlämningsuppgift 2 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista publiceras under fliken Övriga dokument ca 8 veckor före kursstart

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.