Fastighetsrätt, med inriktning mot ägande- och nyttjanderätt, 7.5 hp

Real Estate Law, 7.5 credits

702G21

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Wessén

Kursansvarig

Johan Wessén

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 5 (HT 2023) 202339-202343 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
Civilrätt I (10 hp), Allmän rättslära I (3 hp), Civilrätt II (14,5 hp).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för den rättsliga regleringen gällande förvärv av äganderätt, övriga sakrätter, samt nyttjanderätt till fast egendom
  • redogöra för samspelet mellan de obligationsrättsliga och de sakrättsliga delarna av fastighetsrätten
  • identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade problemställningar inom de angivna områdena
  • kritiskt analysera obligationsrättsliga och sakrättsliga regleringar

Kursinnehåll

Allmän fastighetsrätt behandlar förvärv av äganderätt. Därvid studeras fastighetsbegreppet, belastningar och tillbehör till fastighet samt äganderättsövergången ur såväl obligationsrättsligt som sakrättsligt perspektiv. Därutöver studeras uppkomst, upphörande och skydd av nyttjanderätter. I kursen behandlas centrala äganderättsliga frågor inom fastighetsrätten även från ett kommersiellt och konstitutionellt perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För slutbetyg Godkänd krävs Godkänd på samtliga moment. För Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på den individuella tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Salstentamen 5.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.