Skatterätt, 15 hp

Tax Law, 15 credits

702G22

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christina Nordin

Kursansvarig

Jan Kellgren

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 5 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
Godkända Civilrätt I (10 hp), Civilrätt II (14,5 hp), Allmän rättslära I (3 hp), Associationsrätt (15 hp), Redovisning och redovisningsrätt (12 hp) eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • diskutera de regler och den rättspraxis som aktualiseras i samband med skatterättsliga frågeställningar, främst avseende svensk intern skatterätt
 • redogöra för internationell inkomstskatterätt, såväl vad gäller dubbelbeskattningsavtal som svenska internationella skatteregler
 • redogöra för sambanden mellan olika skatterättsliga lagar
 • redogöra för sambandet mellan redovisning och beskattning, liksom sambandet mellan ekonomisk bolagsrätt och skatterätt
 • redogöra för tolkningsmetoder och rättskällelära i svensk skatterätt
 • identifiera och lösa skatterättsliga problem med såväl nationella som internationella dimensioner
 • argumentera för och emot olika juridiska lösningar med utgångspunkt i skatterättsliga regler och rättspraxis
 • identifiera olika skattemässiga incitament
 • reflektera kring skatterättsliga problem ur olika perspektiv
 • självständigt och kritiskt värdera olika tolknings− och handlingsalternativ ur såväl det fiskala som den skattskyldiges perspektiv
 • kritiskt analysera skatterättsligt rättskällematerial

Kursinnehåll

Kursen ägnas i första hand åt rättsutredande analys av centrala och/eller principiellt särskilt intressanta inkomstskatterättsliga frågor, särskilt inom området för beskattning av företagande. Även inkomstbeskattningen av tjänste- och kapitalinkomster, mervärdesbeskattningen och den internationella beskattningen behandlas. Olika hanterings− och metodfrågor uppmärksammas löpande. Hit hör sådant som juridisk argumentation, rättsfallstolkning, taxering, handläggning och skatteprocess. Frågor om skattemässiga incitament och strategier för att förhålla sig till dessa uppmärksammas löpande. Analys av incitamentsstrukturer och strategifrågor genomsyrar kursen, för att ge förståelse för skattereglernas betydelse i affärs-, och affärsrättsliga, sammanhang. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • skriftliga hemtentamina i grupp, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Salstentamen 10.5 hp U, G, VG
HEM1 Hemtentamen 1 1.5 hp U, G
HEM2 Hemtentamen 2 1.5 hp U, G
OBL1 Obligatoriska seminarier 1.5 hp U, G
FRI1 Frivillig inlämningsuppgift 0 hp D
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.