Kandidatuppsats i affärsrätt, 15 hp

Bachelor Thesis in Commercial Law, 15 credits

702G27

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Hanna Almlöf

Kursansvarig

Hanna Almlöf

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 6 (VT 2024) 202414-202423 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6 eller Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
samt
Godkända kurser inom affärsrätt om minst 75 hp, varav Allmän rättslära I, 3 hp och Allmän rättslära II, 3 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • inom givna tidsramar utforma och genomföra ett självständigt arbete vilande på vetenskaplig grund
 • självständigt identifiera och formulera problem inom ett valt affärsjuridiskt ämnesområde
 • analysera affärsjuridiska problemställningar med hjälp av huvudsakligen rättsvetenskapliga metoder
 • söka, värdera och kritiskt tolka relevanta källor till en vald problemställning samt göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • med ett vetenskapligt förhållningssätt redogöra för och försvara eget självständigt arbete och i dialog med andra kritisk granska och opponera på andras självständiga arbeten

Kursinnehåll

Inom kursen planeras, genomförs, analyseras, redovisas och försvaras ett fördjupande, sammanhållet och självständigt arbete inom huvudområdet affärsrätt. Fokus i kursen läggs vid genomförande av uppsatsprojektet och författande av det självständiga arbetet utifrån relevant rättsvetenskaplig metod i syfte att studera och analysera det valda ämnet. Förmågan till kritisk reflektion ska genomsyra hela arbetet. I kursen ingår även att muntligt försvara det egna arbetet samt att granska och opponera på andra självständiga arbeten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, workshops, grupparbete, handledning och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Kandidatuppsatsen planeras och genomförs i normalfallet tillsammans med annan kursdeltagare. 

Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på och genomför uppsatsen. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i workshops och seminarier, betygsskala: UG
 • skriftliga inlämningar i grupp, betygsskala: UG
 • skriftligt självständigt arbete i grupp, betygsskala: UV
 • framläggning och försvar av ett självständigt arbete i grupp, betygsskala: UG
 • muntlig och skriftlig opposition i grupp, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på det självständiga arbetet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om studenten inte blir färdig med sitt självständiga arbete under utsatt tid kan det självständiga arbetet endast betygsättas med U eller G. Detsamma gäller vid försenad inlämning av den färdiga uppsatsen till korrektur- eller betygseminariet. Vid komplettering kan högst betyget Godkänt erhållas.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Självständigt arbete 15 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.