Islams historia år 600-1500 vt, 7.5 hp

The Origins and History of Islam 600-1500 CE, 7.5 credits

703G24

Huvudområde

Globala studier av kultur och samhälle

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Polina Ignatova

Kursansvarig

Polina Ignatova

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Anna Martin, Studievägledare

Polina Ignatova, Kursansvarig

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF Obs!
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202434-202443 Engelska Norrköping INSTÄLLD
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202434-202443 Engelska Norrköping INSTÄLLD
F7KGS Globala studier, kandidatprogram 3 (HT 2024) 202434-202443 Engelska Norrköping V
F7KGS Globala studier, kandidatprogram 5 (HT 2024) 202434-202443 Engelska Norrköping V

Huvudområde

Globala studier av kultur och samhälle

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i globala studier

Förkunskapskrav

 • 60 hp godkända i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • redogöra för islams läror och islam som en världsreligion
 • redogöra för islams historia i Mellanöstern år 600-1500
 • diskutera det komplexa samspelet mellan den muslimska och kristna världen genom historien
 • redogöra för de krafter som format islams och Mellanösterns historia
 • analysera och kontextualisera centrala historiska tematiker som präglat den muslimska världen
 • tolka olika former av primärkällor så som religiösa texter, krönikor, poesi, konst och arkitektur
 • analysera hur den muslimska världens geografi, kultur, ekonomi, administration och samhällsstrukturer påverkar islams roll som en politisk kraft i en dagens global kontext

Kursinnehåll

I kursen behandlas Islams framväxt och utveckling som en världsreligion. I kursen ges en historiskt bakgrund till islams roll i internationella relationer i allmänhet och de konflikter och motsättningar som präglar Mellanöstern i synnerhet. Under kursens gång presenteras den religiösa, politiska, kulturella, ekonomiska och sociala historien i
den centrala muslimska områdena i Mellanöstern från profeten Mohammeds födelse fram 1500. Denna utveckling relateras även till Islams roll som en global politisk kraft idag.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av litteraturstudier, föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC, P/F
 • individuell muntlig presentation betygsskala: EC, P/F
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs E på individuell skriftlig uppgift samt Pass på övriga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp EC
RED1 Muntlig redovisning 1.5 hp EC
UPG1 Skriftlig redovisning 4 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.