Interkulturell affärskommunikation, 7.5 hp

Intercultural Business Communication, 7.5 credits

704G01

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christoph Röcklinsberg

Kursansvarig

Christoph Röcklinsberg

Studierektor eller motsvarande

Olle Linge

Kontaktinformation

Anna Martin, studievägledare

Christoph Röcklinsberg, kursansvarig

Olle Linge, studierektor

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Blandad undervisningstid) VT 2025 202509-202513 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och förklara teorier och begrepp inom interkulturell kommunikation
  • förklara och analysera sambandet mellan kommunikation och kultur samt effekten på interpersonella relationer och relationer mellan kulturellt olika individer
  • förklara hur kulturella mönster kan påverka individers beteenden, deras sätt att tänka och agera och hur de  speglas inom affärslivet
  • identifiera och beskriva specifika kulturella och kommunikativa mönster i Sverige i relation till andra kulturområden
  • identifiera och beskriva kulturens inverkan inom olika affärsområden

Kursinnehåll

I kursen behandlas hur olikheter i människors kulturella bakgrund kan påverka olika kommunikationssituationer och sättet att organisera livet. I kursen diskuteras även interkulturell kommunikation och analys när det gäller kulturell medvetenhet och kommunikation mellan människor från olika kulturer i både affärsmässiga och sociala sammanhang.

I kursen kommer följande att behandlas:
Teorier och begrepp inom kultur och kommunikation.
Enkla och multidimensionella modeller för kulturell analys. 
Kulturens struktur och effekt på kommunikation.
Kulturens inverkan inom olika affärsområden och marknadsföring. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen består av:

  • projektarbete med muntlig presentation och opposition samt skriftligt underlag, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på projektarbetet med muntlig presentation.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projektarbete med muntlig presentation och opposition 5 hp U, G, VG
SEM2 Aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter 2.5 hp U, G

Kompendier

Kompendium och artiklar läggs upp i Lisam efter första tillfället

Övrigt

Kompendium och artiklar 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.