Fransk affärskultur och näringsliv, 7.5 hp

French Business Culture and Business, 7.5 credits

704G06

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Miguel Gimenez Rodriguez

Kursansvarig

Miguel Gimenez Rodriguez

Studierektor eller motsvarande

Olle Linge

Kontaktinformation

Marie Ekström Lorentzon, kursadministratör

Anna Martin, studievägledare

Miguel Gimenez Rodriguez, kursansvarig

Olle Linge, studierektor

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF Obs!
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2024 202434-202503 Franska Ortsoberoende INSTÄLLD
F7KAR Affärsjuridiska kandidatprogrammet 3 (HT 2024) 202434-202503 Franska Ortsoberoende V
F7KAR Affärsjuridiska kandidatprogrammet 5 (HT 2024) 202434-202503 Franska Ortsoberoende V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Franska 3 
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • på franska redogöra för och reflektera kring grundläggande ekonomiska och affärskulturella aspekter av franskt näringsliv
  • identifiera och analysera möjligheter och svårigheter som franskt näringsliv och kultur innebär för en svensk affärsutvecklare/investerare
  • diskutera konkreta fall och situationer som ett svenskt företag ställs inför när det opererar på den franska marknaden

Kursinnehåll

I kursen behandlas fransk affärskultur och franskt näringsliv.

Problem som kan uppkomma när olika kulturer samarbetar studeras. Vidare diskuteras olika betraktningsverktyg som kan brukas för att närma sig och förstå fransk affärskultur och ledarstil under situationer såsom t.ex. förhandling, projektledning, avtalsbildning och beslutsfattande. Ekonomiska och affärsmässiga frågeställningar kring handel, företags finansiella och juridiska omgivning, konkurrens och marknader, sysselsättning och arbetsliv i Frankrike, för att lyfta fram olika aspekter av  företagsetablering i Frankrike tas upp.

Huvudskillnaderna mellan Frankrike och Sverige i frågan om företagande och affärsutövande belyses och diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och fallstudier. 
Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk är franska.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell muntlig tentamen, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
  • skriftligt projekt med muntlig framställning, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt  på 50 % av högskolepoängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MUNT Muntlig tentamen 2.5 hp U, G, VG
ASSI Skriftlig uppgift 2.5 hp U, G, VG
PROJ Etableringsprojekt med muntlig framställning och skriftligt underlag 2.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.