Frankrikes ekonomi, 7.5 hp

French Economy, 7.5 credits

704G11

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Miguel Gimenez Rodriguez

Kursansvarig

Miguel Gimenez Rodriguez

Studierektor eller motsvarande

Olle Linge

Kontaktinformation

Anna Martin, studievägledare

Marie Ekström Lorentzon, kursadministratör

Miguel Gimenez Rodriguez, kursansvarig

Olle Linge, studierektor

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) VT 2024 202404-202423 Franska Ortsoberoende

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Franska 3
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa fransk terminologi inom det ekonomiska området
  • redogöra för Frankrikes ekonomiska ställning i världen
  • beskriva och analysera olika nationalekonomiska aspekter gällande Frankrike
  • beskriva och analysera olika företagsekonomiska aspekter gällande Frankrike
  • analysera Frankrikes ekonomiska förutsättningar idag och framöver

Kursinnehåll

I kursen ingår utveckling av kommunikativ förmåga i professionsspråk på franska med inriktning mot ekonomi. Ekonomiska frågeställningar, samt dess tillämpning på Frankrike samt dess aktuella ekonomiska utveckling behandlas.  I kursen reflekteras över olika national- och företagsekonomiska aspekter.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk är franska.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
  • individuell muntlig redovisning, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 5 hp på de ingående momenten.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Skriftlig tentamen 2.5 hp U, G, VG
ASSI Skriftlig uppgift - företagsekonomisk eller nationalekonomisk inriktning 2.5 hp U, G, VG
MUNT Muntlig framställning med skriftligt underlag 2.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.