Tyska med juridisk inriktning, 7.5 hp

German with a Legal Focus, 7.5 credits

704G15

Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Nicole Mosshammer

Kursansvarig

Nicole Mosshammer

Studierektor eller motsvarande

Olle Linge

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF Obs!
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) VT 2023 202304-202323 Tyska Ortsoberoende INSTÄLLD
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 4 (VT 2023) 202304-202323 Tyska Ortsoberoende V INSTÄLLD

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Tyska 3
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • i tal och skrift redogöra för och reflektera kring grundläggande juridiska aspekter av det tyska samhället
  • identifiera och analysera situationer som innebär en rättlig dimension i affärsutövande i syfte att förebygga eventuella svårigheter
  • tillämpa begrepp och teorier på konkreta juridiska fall och situationer som kan uppkomma när man verkar i Tyskland

Kursinnehåll

I kursen introduceras tyskt rättssystem och tysk affärsrätt.

Olika övergripande juridiska aspekter av dagens Tyskland, såsom offentlig rätt, konstitutionell rätt, civilrätt, domstolsväsende, rättssäkerhet och rättsprinciper behandlas. Affärsjuridiska grundfrågeställningar kring äganderätt, avtalsrätt, kredit och obeståndsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, arbetsrätt mm. tas upp.

Huvudskillnaderna mellan Tyskland och Sverige i frågan om offentlig-, civil- och affärsrätt samt i frågan om rättskultur och rättsvärderingar belyses och diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och fallstudier.

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk är tyska.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell muntlig tentamen, betygsskala: VG
  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: VG
  • skriftligt projekt med muntlig framställning, betygsskala: VG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på 50 % av högskolepoängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MUNT Muntlig tentamen 2.5 hp U, G, VG
ASSI Skriftlig uppgift/PM 2.5 hp U, G, VG
PROJ Slutprojekt med muntlig framställning och skriftligt underlag 2.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Bunn, Lothar, Verfasser, Kacik, Gabriel, Verfasser, Waxmann Verlag, (2019) Deutsch als Fremdsprache für Juristen : Lehr- und Lernmaterialien zum Zivilrecht

ISBN: 9783830939986, 3830939981

Lippmann, Susan, Verfasser, Scholz, Lydia, Verfasser, (2014) ˜Dasœ BGB für ausländische Studierende : Übungen zu Rechtssprache und Methodik ; Einführung in BGB AT und Allgemeines Schuldrecht

ISBN: 9783811437050, 3811437054

Kompletterande litteratur

Övrigt

Simon, Heike & Funk-Baker, Gisela (2017). Deutsche Rechtssprache ein Studien- und Arbeitsbuch mit Einführung in das deutsche Recht. 6., neubearbeitete Auflage. München: C.H. Beck

Frivillig litteratur

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.