Kinesiska för yrkeslivet 2B - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet, 7.5 hp

Chinese for Professional Purposes 2B - Continuation course in written proficiency, 7.5 credits

704G63

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Xiaolu Du

Kursansvarig

Xiaolu Du

Studierektor eller motsvarande

Olle Linge

Kontaktinformation

Marie Ekström Lorentzon, kursadministratör

Anna Martin, studievägledare

Olle Linge, studierektor

Xiaolu Du, kursansvarig

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) VT 2025 202504-202523 Engelska Ortsoberoende

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 5
samt
Kinesiska steg 3 
eller 
Kinesiska för yrkeslivet 1B - nybörjarkurs i skriftlig språkfärdighet 
eller 
15 hp godkända i kinesiska
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

● redogöra för helheten och tydliga detaljer i enkla texter i yrkessammanhang
● redogöra för fakta och uttrycka åsikter om bekanta ämnen i yrkessammanhang med hjälp av enkel, tydlig och sammanhängande skriven kinesiska
● tillämpa strategier för att lösa kommunikativa problem och förbättra interaktionen i enkel, skriftlig interaktion
● redogöra för kulturella företeelser av vikt för skriftlig kommunikation i professionella sammanhang

Kursinnehåll

I kursen behandlas skriftlig kinesiska i allmänhet med fokus på språk som är relevant för kommunikation i professionella sammanhang.

I kursen utvecklas språket för användning i professionella sammanhang, till exempel affärsresor, företagsmöten, kundkontakter, akademiska förbindelser och andra professionella utbyten.

I kursen berörs även kulturella företeelser som kan påverka kommunikationen i professionella sammanhang, till exempel etikett och artighet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i distansform utan fysiska träffar.

Undervisningen består av digitala föreläsningar, seminarier och träffar, individuell återkoppling samt övningar och lektioner i den virtuella lärmiljön.

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: kinesiska och engelska

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på samtliga moment.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Individuell skriftlig tentamen 3.5 hp U, G, VG
UPG1 Individuella inlämningsuppgifter 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.