Kinesiska för yrkeslivet 3 - muntlig och skriftlig kommunikation, 7.5 hp

Chinese for Professional Purposes 3 - Oral and written communication, 7.5 credits

704G64

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2023.
Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Xiaolu Du

Kursansvarig

Xiaolu Du

Studierektor eller motsvarande

Olle Linge

Kontaktinformation

Anna Martin, studievägledare

Marie Ekström Lorentzon, kursadministratör

Olle Linge, studierektor

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF Obs!
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) VT 2024 202404-202423 Engelska Ortsoberoende INSTÄLLD

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Särskild information

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2023.

Examination erbjuds vid sammanlagt minst fem tillfällen per examinationsmoment.

Dessa tillfällen fördelas under minst två terminer från det sista ordinarie kurstillfället. Dessa finns i kursens sista aktuella Lisamrum. 

Kontakta institutionen för att bli insläppt i kursens Lisamrum.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå 
  samt
  Engelska 5
 • 30 hp godkända i kinesiska
  eller
  Godkända kurser Kinesiska för yrkeslivet 2A - fortsättningskurs i muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
  samt
  Kinesiska för yrkeslivet 2B - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
  eller motsvarande

Undantag ges från svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på kinesiska kunna:  

 • redogöra för såväl helhet som detaljer i tydligt talad och skriven kinesiska i yrkessammanhang
 • muntligt och skriftligt redogöra för fakta och presentera argument i olika yrkessammanhang 
 • anpassa sin språkliga produktion till mottagaren enligt relevanta kulturella företeelser i professionella sammanhang
 • tillämpa strategier för att lösa kommunikativa problem och förbättra interaktionen i såväl muntlig som skriftlig kommunikation

Kursinnehåll

I kursen behandlas såväl muntlig som skriftlig kinesiska med fokus på språk som är relevant för kommunikation i professionella sammanhang. 

I kursen utvecklas språket för användning i professionella sammanhang, till exempel affärsresor, företagsmöten, kundkontakter, akademiska förbindelser och andra professionella utbyten.

I kursen berörs även kulturella företeelser som kan påverka kommunikationen i professionella sammanhang, till exempel etikett och artighet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i distansform utan fysiska träffar.

Undervisningen består av digitala föreläsningar och seminarier.

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk är kinesiska och engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
 • individuell muntlig tentamen betygsskala: UV
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på samtliga moment.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Individuell inlämningsuppgift 2.5 hp U, G, VG
TEN3 Individuell muntlig tentamen 2.5 hp U, G, VG
TEN4 Individuell skriftlig tentamen 2.5 hp U, G, VG

Böcker

Hu Lingjun, Wang Xiaodan, Shi Zhongqi. (2010). , 卓越汉语:公司实战篇. Excel in Chinese: Business Practice.

ISBN: 9787560096216

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.