Affärskommunikation på engelska för jurister, 7.5 hp

Business Communication and Presentation in English for Law Students, 7.5 credits

704G72

Huvudområde

Engelska Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nandita Mishra

Kursansvarig

Nandita Mishra

Studierektor eller motsvarande

Olle Linge
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2024 202404-202423 Engelska Linköping, Valla
F7KAR Affärsjuridiska kandidatprogrammet 4 (VT 2024) 202404-202423 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Engelska, Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på engelska kunna:

  • kommunicera i en internationell juridisk kontext, både akademi och i näringslivet
  • muntligt och skriftligt presentera information i affärsrapporter och fallanalyser
  • tillämpa det engelska språket på ett situationsanpassat sätt i en affärskontext

Kursinnehåll

I kursen studeras muntlig och skriftlig kommunikation på engelska i det juridiska fältet och i affärsrelaterade situationer. Särskild vikt läggs på skriftliga affärshandlingar, affärsmöten, muntliga presentationer och diskussioner samt kommunikativ förmåga i affärssammanhang. Juridisk och affärsrelaterad terminologi studeras med hjälp av texter och situationsanpassade aktiviteter. Även grammatikaliska och språkliga aspekter behandlas i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av lektioner, seminarier, färdighetsträning, presentation och opposition. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisnings- och examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
  • skriftlig inlämningsuppgift i grupp, betygsskala: UG
  • muntlig presentation och opposition i grupp, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på individuell skriftlig tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Individuell skriftlig examination 3 hp U, G, VG
UPG1 Individuella inlämningsuppgifter 1 hp U, G
GRP1 Gruppinlämningsuppgift 1.5 hp U, G
MUN1 Muntlig presentation och opposition i grupp 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.