Engelska för affärsjurister, 7.5 hp

English for Students of Law, 7.5 credits

704G73

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nandita Mishra

Kursansvarig

Nandita Mishra

Studierektor eller motsvarande

Olle Linge

Kontaktinformation

Marie Ekström Lorentzon, kursadministratör

Nandita Mishra, kursansvarig

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 4 (VT 2023) 202304-202323 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet
 • Masterprogram i affärsjuridik
 • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa korrekt engelska för att i tal och skrift diskutera juridiska frågor
 • redogöra för hur engelska används i juridiska sammanhang, särskilt internationell rätt
 • redogöra för det anglosaxiska rättssystemet och jämföra det med andra rättssystem
 • tillämpa juridisk engelska i egen skriftlig framställning
 • analysera och kritiskt utvärdera juridiska texter på engelska

Kursinnehåll

Inom kursen behandlas den anglosaxiska synen på juridik och dess kultur utifrån ett historiskt perspektiv. Texter av olika slag och från olika källor som handlar om juridik läses och diskuteras. Juridisk terminologi studeras och tillämpas i samband med textläsning och diskussion. I kursen ingår även skrivfärdighetsträning med utgångspunkt i olika rättsfilosofiska frågor, samt andra former av presentationsteknik och retorikträning relevant för ämnesområdet. Även engelsk grammatik behandlas i kursen. Olika aspekter av bolagsstyrning diskuteras från ett juridiskt perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • skriftliga individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • skriftlig rapport i grupp, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Skriftligt prov 5 hp U, G, VG
PRES Presentation, opposition, rapport 1.5 hp U, G, VG
OBL2 Obligatoriska seminarer 0 hp U, G
UPG3 Inlämningsuppgifter 1 hp U, G

Böcker

Day, Jeremy, Sonstige, Krois-Lindner, Sonstige, Firth, Matt, Sonstige, (2009) Introduction to international legal English : a course for classroom or self-study use. [2]. Student's book

ISBN: 9780521718998, 9783125342811, 0521718996, 3125342813

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.