Interkulturell affärskommunikation, 7.5 hp

Intercultural Business Communication, 7.5 credits

704G01

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christoph Röcklinsberg

Kursansvarig

Christoph Röcklinsberg

Studierektor eller motsvarande

Christoph Röcklinsberg

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF Obs!
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2021 202134-202203 Svenska Ortsoberoende
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2021 202134-202203 Svenska Linköping INSTÄLLD

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och förklara teorier och begrepp inom interkulturell kommunikation
  • förklara och analysera sambandet mellan kommunikation och kultur samt effekten på interpersonella relationer och relationer mellan kulturellt olika individer
  • förklara hur kulturella mönster kan påverka individers beteenden, deras sätt att tänka och agera och hur de  speglas inom affärslivet
  • identifiera och beskriva specifika kulturella och kommunikativa mönster i Sverige i relation till andra kulturområden
  • identifiera och beskriva kulturens inverkan inom olika affärsområden

Kursinnehåll

I kursen behandlas hur olikheter i människors kulturella bakgrund kan påverka olika kommunikationssituationer och sättet att organisera livet. I kursen diskuteras även interkulturell kommunikation och analys när det gäller kulturell medvetenhet och kommunikation mellan människor från olika kulturer i både affärsmässiga och sociala sammanhang.

I kursen kommer följande att behandlas:
Teorier och begrepp inom kultur och kommunikation.
Enkla och multidimensionella modeller för kulturell analys. 
Kulturens struktur och effekt på kommunikation.
Kulturens inverkan inom olika affärsområden och marknadsföring. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen består av:

  • projektarbete med muntlig presentation och opposition, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig dugga samt aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på samtliga moment.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DUGG Dugga samt aktivt deltagande under semiarier 2.5 hp U, G, VG
PROJ Projektarbete med muntlig presentation och opposition 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.