Filosofi 1, 30 hp

Philosophy 1, 30 credits

705G01

Huvudområde

Praktisk filosofi Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Martin Berzell, Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202434-202503 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för huvuddragen i filosofins historia, från antiken till idag
 • analysera skolbildningar och tankegångar inom filosofins historia
 • kritiskt diskutera olika tolkningar av centrala tankegångar i filosofins historia
 • i tal och skrift kunna redogöra för tankegångar och teorier i ett urval av verk ur filosofins historia
 • redogöra för och använda några utvalda nyckelbegrepp inom filosofi
 • översätta och härleda i satslogik och predikatlogik
 • redogöra för och tillämpa begreppsanalys och argumentationsanalys
 • i tal och skrift analysera och diskutera filosofiska argument
 • redogöra för grundläggande begrepp inom språkfilosofin
 • förklara de grundläggande filosofiska problemen kring kunskap
 • redogöra för språkfilosofins och kunskapsteorins nyckelbegrepp
 • diskutera hur pragmatiska faktorer samspelar med semantiska
 • redogöra för och tillämpa utvalda nyckelbegrepp och problem inom moralfilosofi och tillämpad etik
 • redogöra för centrala moralfilosofiska teorier
 • analysera och värdera aktuella etiska och samhälleliga debatter ur ett teoretiskt perspektiv
 • i tal och skrift kunna diskutera etiska argument.

Kursinnehåll

Filosofins historia (7,5 hp)

Ett studie av filosofins historia ger oss en ökad förståelse för hur och varför filosofin har utvecklats till det den är idag. I delkursen behandlas filosofins historia, med hjälp av både handböcker och originalmaterial. Stoffet får dels en regelrätt historisk behandling, dels tematiseras allmänna filosofiska frågor varvid materialet tjänar som exempel i teorijämförelser. I delkursen ingår att tolka argument från filosofihistoriens centralgestalter och föra diskussion vidare utifrån dessa tolkningar.

Logik och filosofisk instrumentkurs (7,5 hp)

I delkursen behandlas de filosofiska verktygen argumentationsanalys, begreppsanalys och logik. I delkursen ges förutsättningar för vidare studier i filosofi med en särskild betoning på att förbereda för ett kritiskt förhållningssätt med hjälp av dessa verktyg. Vidare ingår att läsa, ta till sig och att hantera argument i några av de områden som är centrala för filosofin. En central del av kursen är att dessa verktyg och instrument inte bara lärs ut teoretiskt, utan även i praktiken. I logikdelen av delkursen ingår att avläsa enklare logiska formaliseringar i sats- och predikatlogik samt att kontrollera giltigheten i satslogiska slutledningar.

Språkfilosofi och kunskapsteori (7,5 hp)

I delkursen ges en översikt över det språkfilosofiska området, med bland annat den filosofiska semantiken och pragmatiken. I delkursen ges också en introduktion till epistemologin, det filosofiska studiet av kunskap, med en diskussion kring frågor som rör kunskapens möjlighet och natur. Centralt i kursen är att bekanta sig med några språkfilosofiska och epistemologiska problemkomplex, så som skepticism, modalitet, vaghet och intensionalitet. Dessutom ingår övningar i att hantera dessa filosofiskt centrala begrepp.

Etik och tillämpad etik (7,5 hp)

I delkursen behandlas olika teorier och ståndpunkter gällande hur en bör handla, vilka mänskliga egenskaper som är värdefulla och vad ett lyckligt liv består i. En bärande del av kursen utgörs av en introduktion till centrala moralfilosofiska teorier. Varje kursmoment fokuserar på en specifik teori, såsom konsekventialism, dygdetik, eller pliktetik. Dessutom ingår att använda dessa teorier för att förstå och analysera aktuella etiska frågor och debatter, t ex gällande hälso- och sjukvård, jämställdhet, eller mänskliga rättigheter.   

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

Filosofins historia

 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande vid seminarier, betygsskala: D

Logik och filosofisk instrumentkurs

 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande vid seminarier, betygsskala: D

Språkfilosofi och kunskapsteori

 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande vid seminarier, betygsskala: D

Etik och tillämpad etik

 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande vid seminarier, betygsskala: D

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande högskolepoängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM4 Etik och tillämpad etik, hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
OBL2 Språkfilosofi och kunskapsteori, seminarier 0 hp D
HEM3 Språkfilosofi och kunskapsteori, hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
OBL1 Logik och filosofisk instrumentkurs, seminarier 0 hp D
HEM1 Logik och filosofisk instrumentkurs, hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
HEM5 Filosofins historia, hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
OBL3 Filosofins historia, seminarier 0 hp D
OBL4 Etik och tillämpad etik, seminarier 0 hp D

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.