Fakta, faktaresistens och alternativa fakta, 7.5 hp

Facts, Fact Resistance and Alternative Facts, 7.5 credits

705G06

Huvudområde

Praktisk filosofi Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Stjernberg, Martin Berzell

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2024 202434-202503 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande aspekter av hur information kan vinklas och förvanskas,
- analysera resonemang och argument med avseende på deras riktighet och konsistens,
- tillämpa de viktigaste begreppen och perspektiven relevanta för granskning av vetenskapliga resultat,
- redogöra för väsentliga mekanismer som kan ligga till grund för uppkomsten av faktaresistens,
- redogöra för och använda metoder för att värdera föregivna nyhetsrapporter.

Kursinnehåll

Kursen behandlar fakta, faktaresistens och alternativa fakta i ett filosofiskt perspektiv. Den innehåller argumentationsanalytisk och vetenskapsteoretisk orientering om hur vetenskapliga och argumenterande källor bör värderas och bedömas. Vanliga felkällor vid presentation av vetenskapliga resultat studeras. Kursen berör även frågor rörande urval och tendens i nyhetsrapportering. Vidare görs en orientering om ”Fake news”, både beträffande deras omfattning och natur.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är en nätbaserad distanskurs och undervisning sker i en nätbaserad utbildningsplattform. Utöver detta ska den studerande bedriva självständiga studier.

Examination

Examination sker individuellt genom hemuppgift och skriftlig hemtentamen. Detaljerad information finns i studieanvisningarna.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Skriftliga inlämningsuppgifter 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.