1900-talets filosofi, 7.5 hp

20th Century Philosophy, 7.5 credits

705G08

Huvudområde

Praktisk filosofi Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Stjernberg, András Szigeti

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202239-202243 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Filosofi 1, 30 hp varav 22,5 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för huvuddragen i 1900-talets filosofi,
- översiktligt analysera centrala skolbildningar och tankegångar inom 1900-talets filosofi,
- kritiskt diskutera olika tolkningar av viktiga idéer i 1900-talets filosofi,
- i tal och skrift kunna sammanfatta ett urval centrala filosofiska verk från 1900-talet.

Kursinnehåll

Kursen behandlar den moderna filosofins utveckling. I kursen studeras huvuddragen i 1900-talets filosofi samt deras centrala gestalter och teorier på båda sidor av den analytiska/kontinentala klyftan. Stoffet belyses ur ett historiskt perspektiv men behandlas också i tematisk ordning. I kursen ingår övningar i att tolka argument och föra diskussion.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen och aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.