Strategisk samhällsplanering för städers klimatomställning, 7.5 hp

Strategic Planning of Urban Climate Transitions, 7.5 credits

709A03

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mattias Hjerpe

Kursansvarig

Mattias Hjerpe

Studierektor eller motsvarande

Karin Skill

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Claudia Schmid

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202349-202403 Engelska Linköping, Valla
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round 3 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla V
F7MSU Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla V
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round 1 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla O
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Science for Sustainable Development
 • Master's Programme in Strategic Urban and Regional planning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för Svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • beskriva och diskutera nyckelbegrepp inom teorier för städers klimatomställning såsom omställningsförmåga, transformativa förändringar/åtgärder och integrering av klimat- och miljöpolicy
 • tillämpa metoder för att analysera och diskutera olika typer av städers behov av utsläppningsminskning och klimatanpassning
 • jämföra och kritiskt granska städers strategiska planering för klimatomställning utifrån ett omställlningsperspektiv
 • analysera principer och åtgärder för att minska städers klimatpåverkan och klimatrisker

Kursinnehåll

I kursen behandlas teorier och metoder för att ställa om till fossilfria och klimatrobusta städer och regioner samt hur klimatomställning uttrycks i strategisk planering. Teorier om omställning, omställningsförmåga, integration (mainstreaming) och samverkan belyses. Under kursen behandlas tre delar av en strategisk planering och hantering: behovsanalys, mål och principer för övergripande styrning, samt åtgärder och lösningar. Kursen innehåller: 

 • ​olika metoder för behovsanalyser, inklusive klimat- och sårbarhetsanalys och koldioxidbudgetar
 • målsättning och principer för samt uppföljning av klimatarbetet
 • olika typer av handlingsplaner såsom grönstrukturplaner, klimat- och energistrategier, anpassningsplaner och skyfallsplaner
 • fysiska, ekosystembaserade och organisatoriska åtgärder samt samverkan
 • metoder och strategisk planering tillämpas på olika typer av städer såsom megastad, landsbygdskommun eller medelstor kommun/regionalt centrum.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och individuellt case. Dessutom ska den studerande utöva självstudier. 

Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • Aktivt deltagande i seminarier, betygsskala EC
 • Individuell muntlig redovisning, betygsskala EC
 • Individuell skrivuppgift - case, betygsskala EC

För godkänt slutbetyg (E) krävs minst Godkänt (pass) på aktivt deltagande i seminarier och individuell muntlig redovisning samt E på den individuella skrivuppgiften.

För slutbetyg D krävs dessutom D på den individuella skrivuppgiften.

För slutbetyg C krävs dessutom C på den individuella skrivuppgiften.

För slutbetyg B krävs dessutom B på den individuella skrivuppgiften.

För slutbetyg A krävs dessutom A på den individuella skrivuppgiften.
 

Fördjupad information ges i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier 2 hp EC
RED1 Individuell muntlig redovisning 1 hp EC
CASE Individuell skrivuppgift-case 4.5 hp EC

Övrigt

Preliminär litteraturlista finns tillgänglig under fliken Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.