Trender inom strategisk samhällsplanering – urbanisering och globalisering, 7.5 hp

Recent Trends in Strategic Urban and Regional Planning – Urbanisation and globalisation, 7.5 credits

709A04

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Karin Skill

Kursansvarig

Karin Skill

Studierektor eller motsvarande

Karin Skill

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Claudia Schmid

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202504-202508 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och förklara begreppen urbanisering och globalisering
 • kritiskt bearbeta teoretiska förklaringsmodeller för urbaniserings- och globaliseringsprocesser
 • identifiera och analysera målkonflikter och komplexa relationer mellan social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet utifrån ett urbaniserings- och globaliseringsperspektiv
 • tillämpa och jämföra statistiska modeller och digitala verktyg för att analysera urbanisering och globalisering

Kursinnehåll

I kursen behandlas de storskaliga trenderna urbanisering och globalisering utifrån ett hållbarhets- och samhällsplaneringsperspektiv. Den historiska bakgrunden till, drivkrafter bakom samt miljömässiga konsekvenser av dessa processer analyseras utifrån teoretiska och empiriska perspektiv. I kursen studeras vidare hur globalisering och urbanisering förändrar de ekonomiska och sociala förutsättningarna för olika aktörer i städer, regioner, landsbygd, företag och organisationer. Därtill identifieras komplexa rumsliga samband och hur urbanisering och globalisering påverkar förutsättningar - både negativa och positiva - för samhällsplanering på olika rumsliga skalnivåer och hur det påverkar ett hållbart samhälle samt förändrade dynamiker mellan stad och land. Särskilt fokus läggs vid europeiska förhållanden och hur urbanisering och globalisering äger rum inom ojämna geografiska maktförhållanden, och hur det påverkar maktförhållanden. I kursen tillämpas även verktyg för statistisk analys och digitala verktyg för analys av förändringsprocesser.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • Skriftlig salstentamen, betygsskala: EC
 • Aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC
 • Aktivt deltagande i  laborationer, betygsskala: EC
 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: EC

För godkänt slutbetyg (E) krävs minst Godkänt (pass) på aktivt deltagande i seminarier och laborationer samt E på individuella skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig salstentamen.  

För slutbetyg D krävs dessutom minst 75 procent D av poängen på individuella skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig salstentamen.  

För slutbetyg C krävs dessutom minst 75 procent C av poängen på individuella skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig salstentamen.  

För slutbetyg B krävs dessutom minst 75 procent B av poängen på individuella skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig salstentamen.  

För slutbetyg A krävs dessutom minst 75 procent A av poängen på individuella skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig salstentamen.
 

Fördjupad information ges i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig salstentamen 3 hp EC
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier 1 hp EC
LAB1 Aktivt deltagande i laborationer 0.5 hp EC
UPG1 Individuella skriftliga inlämningsuppgifter 3 hp EC

Övrigt

Preliminär litteraturlista hittar du under fliken Övriga dokument senast åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.