Planering för ett hållbart informationssamhälle, 7.5 hp

Planning for a Sustainable Information Society, 7.5 credits

709A05

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Julia Velkova

Kursansvarig

Julia Velkova

Studierektor eller motsvarande

Karin Skill

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Claudia Schmid

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202509-202513 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och förklara nyckelbegrepp kring digitaliseringens drivkrafter och utmaningar inom smarta städer
 • analysera digitaliseringens påverkan på samhällsförändringar, stads- och regionalutveckling och infrastruktursystem
 • värdera hur digitaliseringen kan påverka möjligheter att uppnå de globala hållbarhetsmålen
 • kritiskt analysera användning av digitala metoder och verktyg inom strategisk samhällsplanering
 • tillämpa digitala verktyg för praktisk användning i strategisk samhällsplanering

Kursinnehåll

I kursen behandlas hur digitalisering och informations- och kommunikationsteknik (IKT) påverkar möjligheter för stads- och regionalutveckling och skapar nya förutsättningar för strategisk samhällsplanering. Hur nya digitala infrastrukturer, ’big data’, och nya möjligheter till kommunikation och visualisering är på väg att transformera sektorer som transport och energi men också hur hela städer och regioner organiseras och styrs. I kursen diskuteras samhällsplaneringens möjligheter att spela en aktiv roll i hur dessa utvecklingar implementeras i våra städer och regioner och därmed bidra till ett mer hållbart informationssamhälle. I kursen behandlas också hur samhällsplaneringen som profession påverkas av digitaliseringen genom utveckling av digitala planeringsverktyg och tillgång till datakällor och kunskapsunderlag. Vidare introduceras digitala verktyg för användningsområden inom strategisk samhällsplanering såsom medborgardialoger och hantering av plandokument.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC
 • individuell muntlig redovisning, betygsskala: EC
 • individuella skrivuppgifter, betygsskala: EC

För godkänt slutbetyg (E) krävs minst Godkänt (pass) på aktivt deltagande i seminarier och individuell muntlig redovisning samt E på individuella skrivuppgifter.

För slutbetyg D krävs dessutom minst 75 procent D på individuella skrivuppgifter. 

För slutbetyg C krävs dessutom minst 75 procent C på individuella skrivuppgifter. 

För slutbetyg B krävs dessutom minst 75 procent B på individuella skrivuppgifter. 

För slutbetyg A krävs dessutom minst 75 procent A på individuella skrivuppgifter.
 

Fördjupad information ges i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier 2 hp EC
RED1 Individuell muntlig redovisning 1 hp EC
UPG1 Individuella skrivuppgifter 4.5 hp EC

Övrigt

Preliminär litteraturlista hittar du under fliken Övriga dokument åtta veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.